Input:

Započítanie záväzkov a pohľadávok a zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka v roku 2018

16.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.1.4 Započítanie záväzkov a pohľadávok a zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka v roku 2018

Ing. Jana Hvojníková

V zmysle § 22 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzájomné započítanie príjmov a výdavkov je v rozpočtovej organizácii prípustné, ak ide o dodatočnú úhradu predtým vynaložených výdavkov v tom istom rozpočtovom roku, ktorou iný subjekt refunduje rozpočtovej organizácii výdavky, ktoré za neho zaplatila. Ak rozpočtová organizácia vykonáva činnosť, v ktorej rozsahu je platiteľom dane z pridanej hodnoty, je oprávnená v tom istom rozpočtovom roku vzájomne započítať príjmy z prijatej dane z pridanej hodnoty a vráteného nadmerného odpočtu s výdavkami na úhradu dane z pridanej hodnoty.

Podľa § 8 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov započítanie pohľadávky štátu je možné len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu. Dohodu o započítaní pohľadávky štátu možno uzavrieť, ak:

- ide o vzájomné pohľadávky, pričom pohľadávka štátu je v správe toho istého správcu, ktorému prináleží uhradiť dlh,

- sa s pohľadávkou dlžníka započítava súkromná pohľadávka štátu a

- pohľadávka, ktorá má byť započítaná voči pohľadávke štátu v správe správcu, nie je premlčaná.

Na platnosť dohody o započítaní pohľadávky štátu vyššej ako 10 000 eur je potrebný predchádzajúci súhlas ministerstva financií.

Pohľadávku štátu, ktorá vznikla z koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu, možno započítať jednostranným právnym úkonom, ak je to v tejto zmluve dohodnuté.

Základná definícia započítania záväzkov a pohľadávok je obsiahnutá v § 580 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

V zmysle § 2 opatrenia je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň, v ktorom dôjde k platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky a k ďalším skutočnostiam, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali, alebo o ktorých sú k dispozícii doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti. To znamená, že deň vzájomného započítania záväzkov a pohľadávok je v zmysle uvedeného ustanovenia opatrenia dňom uskutočnenia účtovného prípadu.

Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok je nepeňažný spôsob vyrovnania, pri ktorom nedochádza k pohybu finančných prostriedkov.

Započítanie pohľadávok sa môže zrealizovať:

1. jednostranným právnym úkonom na základe iniciatívy veriteľa alebo dlžníka, ktorý o zápočte informuje druhého účastníka,

2. dvojstranným právnym úkonom, t. j. dohodou medzi účastníkmi zápočtu.

Nemožno započítať tie pohľadávky, ktoré nie sú vzájomné. Na dosiahnutie vzájomnosti je možné využiť inštitút postúpenia pohľadávky. Po vykonaní postúpenia pohľadávky je možné vykonať aj tzv. „trojzápočet” – teda zápočet záväzkov a pohľadávok medzi tromi partnermi.


Obec odkúpila pohľadávku od svojej príspevkovej organizácie. Cena odkúpenej pohľadávky je stanovená vo výške hodnoty pohľadávky, ktorú obec uhradí príspevkovej organizácii. Odkúpenú pohľadávku započíta s existujúcim záväzkom voči dlžníkovi.

Text  suma  MD  D  
Odkúpenie pohľadávky od príspevkovej organizácie  100  548  325  
Zaúčtovanie predpisu vzniku pohľadávky z titulu jej odkúpenia  100  315  648  
Úhrada odkúpenej pohľadávky príspevkovej organizácii  100  325  22x  
Započítanie odkúpenej pohľadávky s existujúcim záväzkom voči dlžníkovi  100  321,325,379  315  

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožňuje započítať daňový nedoplatok daňového dlžníka s pohľadávkou, ktorú daňový dlžník eviduje voči štátnej rozpočtovej organizácii. Započítať je možné iba nepremlčané pohľadávky, ktoré v jednotlivom prípade presahujú sumu 350 eur. Započítaním daňového nedoplatku daňového dlžníka s pohľadávkou daňového dlžníka tieto zaniknú vo výške, v ktorej sa kryjú, a to dňom doručenia potvrdenia finančného riaditeľstva o započítaní daňového nedoplatku daňovému dlžníkovi.

Na započítanie pohľadávok a záväzkov podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka ani ustanovenia zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené ustanovenie daňového poriadku sa nevzťahuje na správcu dane, ktorým je obec.


Text  MD  D  
Štátna rozpočtová organizácia eviduje záväzok voči dlžníkovi dane  5xx  321, 379  
Zánik záväzku z dôvodu zápočtu záväzku dane dodávateľa  321, 379  648  
Text  MD  D  
ŠRO eviduje záväzok voči dlžníkovi dane, u ktorého obstarala dlhodobý hmotný majetok  042  321  
Zaradenie dlhodobého hmotného majetku do užívania  02x  042  
Zánik záväzku z dôvodu zápočtu záväzku dane dodávateľa a preúčtovanie na účet časového rozlíšenia  321  384  
Zúčtovanie výdavkov budúcich období vo výške odpisov do výnosov  384  688  


Účtovná jednotka odkúpi pohľadávku od obchodnej spoločnosti a odkúpenú pohľadávku započíta s existujúcim záväzkom voči inému subjektu:

Text  MD  D  
Zaúčtovanie bežného záväzku voči dodávateľovi  5.., 0.., 1..  32.  
Zaúčtovanie obstarania pohľadávky odkúpením  315  325  
Úhrada za odkúpenú pohľadávku postupcovi (obchodnej spoločnosti)  325  221  
Zápočet odkúpenej pohľadávky a záväzku  32.  315  


Účtovná jednotka zaúčtovala dodávateľskú faktúru za telekomunikačné služby. Následne reklamovala vyfakturovanú čiastku u dodávateľa. Dodávateľ reklamáciu uznal a k pôvodnej faktúre vystavil dobropis. Obidve strany sa písomne dohodli na započítaní pôvodne fakturovanej sumy a dobropisovanej sumy a podpísali zápočet o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok.

Riešenie:

Pod dobropisom je potrebné rozumieť dokument vystavený účtovnou jednotkou, ktorá vystavila pôvodnú faktúru, ku ktorej sa dobropis vzťahuje. Dobropis vystavuje účtovná jednotka napr. z dôvodu zľavy z ceny dodávky tovaru alebo služby, uznania reklamácie, úplného alebo čiastočného zrušenia dodávky, úplného alebo čiastočného vrátenia dodávky alebo služby. Z hľadiska účtovníctva takomto prípade nie je potrebné, aby zúčastnené


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: