Input:

Úprava výšky platu starostky v roku 2020

28.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.2.5 Úprava výšky platu starostky v roku 2020

Dr. Jozef Sýkora, MBA


Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Poslanci OZ schválili rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 6,5 hodín denne, tak to aj uviedli v uznesení. Novozvolení poslanci, ako aj novozvolená starostka o tom nevedeli a na ustanovujúcom zasadnutí schválili starostke minimálny plat v zmysle zákona o odmeňovaní starostov obcí na plný úväzok. Poslanec OZ až teraz /po roku/ zistil a domnieva sa, že plat starostky mal byť prepočítaný na úväzok určený poslancami OZ, t. j. 6,5 hodín denne, čiže plat starostky by mal byť nižší. Myslím si, že pochybenie nastalo zo strany poslancov ako aj starostky. Preto sa pýtam, je potrebné vyvodiť dôsledky a urobiť nápravu?

Odpoveď:

Plat starostu obce určuje obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej v odpovedi len zákon). Starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Uvedenú povinnosť stanovuje ustanovenie § 4 ods. 5 predmetného zákona. Tento plat nemôže byť nižší ako súčin platu ustanoveného podľa ustanovení § 3 zákona (t. j. starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa tabuľky, ktorá je uvedená v § 4 ods. 1) a koeficientu 0,3. V prípade poberania platu, ktorý je vyšší ako stanovuje predmetné ustanovenie zákona k úväzku starostu obce, je potrebné predmetný rozdiel vrátiť obci, keďže nejde o zákonný nárok a ani o priznanie odmeny. Takýto prepočet na predmetný úväzok funkcie starostu obce možno zrealizovať aj počas funkčného obdobia tak, aby predmetné ustanovenie § 4 ods. 5 zákona bolo riadne dodržané.

Záver:

Úväzkovému starostovi obce patrí plat s určením podľa predmetného úväzku so zreteľom na ustanovenie § 4 ods. 5 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: