Input:

Účtovanie výnosov budúcich období v roku 2018

25.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.1.3 Účtovanie výnosov budúcich období v roku 2018

Ing. Jana Hvojníková

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje v § 3 ods. 2, že účtovná jednotka účtuje o nákladoch a výnosoch v tom účtovnom období v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň úhrady, inkasa prípadne vyrovnania iným spôsobom. O výdavkoch a príjmoch sa účtuje v tom účtovnom období, v ktorom sú uhradené alebo zinkasované.

Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú.

Výnosy, ktoré sa týkajú budúcich období sa časovo rozlišujú na účtoch 384 – Výnosy budúcich období.

Pre výnosy budúcich období je charakteristické, že k príjmu dochádza v bežnom účtovnom období – výnos vzniká až v budúcom účtovnom období.

V zmysle § 50 opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie”) sa na účte 384 – Výnosy budúcich období účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach, napr. nájomné prijaté vopred, sumy zaplatených paušálov vopred na zabezpečenie servisných služieb a prijaté predplatné, prijaté školné na školský rok.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v tom období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Vznik a zvýšenie výnosov budúcich období sa účtuje v prospech účtu výnosov budúcich období.

Účet výnosov budúcich období podlieha inventarizácii v zmysle § 29 a nasl. zákona o účtovníctve. Inventarizáciou sa posudzuje správnosť ocenenia a opodstatnenosť existencie účtov časového rozlíšenia. Inventarizácia účtov časového rozlíšenia sa vykonáva dokladovou inventúrou. Účet 384 - Výnosy budúcich období sa v účtovnej závierke uvádza v súvahe na strane pasív.

Na účte 384 – Výnosy budúcich účtovných období sa účtujú aj účtovné prípady spojené s účtovaním transferových vzťahov a pri bezplatnom nadobudnutí dlhodobého majetku (darovaný majetok).

V zmysle § 26 opatrenia sa na účte 384 – Výnosy budúcich období účtuje aj dlhodobý majetok odpisovaný, ktorý je nadobudnutý bezodplatne. Účet časového rozlíšenia výnosov sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov, zostatkovej ceny a opravnej položky.

Ak účtovná jednotka dostane kapitálový transfer od iného subjektu ako od zriaďovateľa, zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov sa účtuje na ťarchu účtu výnosov budúcich období.

V prípade, ak nastane situácia, že výdavky, ktoré boli hradené z bežného transferu neboli zúčtované do nákladov, bežný transfer sa zaúčtuje na účet časového rozlíšenia výnosov, ak ide o bežné transfery od iných subjektov ako od zriaďovateľov.

V zmysle § 50 ods. 13 opatrenia platí, že v účtovnej závierke sa zúčtovanie bežného transferu od iných subjektov ako od zriaďovateľa, účtuje v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období, vo výške nespotrebovaných prostriedkov (to znamená, že neboli zúčtované do výnosov).

V účtovníctve obcí, VÚC a ich rozpočtových a príspevkových organizácií sa vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, ktoré sú hradené z bežného transferu alebo s nákladmi, ktoré vznikajú z majetku obstaraného z kapitálového transferu od iného subjektu ako od zriaďovateľa, zúčtováva transfer do výnosov na ťarchu účtu časového rozlíšenia výnosov a v prospech účtov:

695 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev

696 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev

697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

698 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

V ústrednej štátnej správe sa vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi ktoré sú hradené z bežného transferu alebo s nákladmi, ktoré vznikajú z majetku obstaraného z kapitálového transferu zúčtováva transfer od iných subjektov ako od zriaďovateľa do výnosov na účty:

683 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy

684 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy

685 – Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev

686 – Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev

687 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

688 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

689 – Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov


Účtovná jednotka vystavila faktúru za nájomné popredu na mesiace december 2017 a január a február 2018. Celková suma faktúry je 1 200 eur (tzn. 400 eur mesačne). Úhradu za nájomné prijala ešte v mesiaci december 2017.

Text   MD D 
Účtovanie v mesiaci december 2017:    
Zaúčtovanie vystavenej faktúry – za mesiac december  400  31x  602  
za mesiace január a február  800  31x  384  
Príjem úhrady za nájomné na účet  1200  22x  31x  
Účtovanie v roku 2018:    
Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia  400400  384  602  


Účtovná jednotka – rozpočtová organizácia - získala do daru od subjektu mimo verejnej správy počítač, ktorý zaradila do používania a začala ho odpisovať.

Text MD D 
Obstaranie osobného počítača darom od subjektu mimo verejnej správy  042  384  
Zaradenie počítača do užívania  022  042  
Zaúčtovanie odpisov bežného účtovného obdobia  551  082  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia  384  688, 698  


Obec prijala bežný transfer priamo z rozpočtu EÚ na bankový účet na činnosť obce vo výške 5 000,- eur. Z uvedenej sumy zatiaľ použila 3 800,- eur na nákup materiálu. Z nakúpeného materiálu spotrebovala materiál v hodnote 3 000,- eur.

Text Suma MD D 
Prijatý bežný transfer na bankový účet obce  5000  221  371  
Nákup materiálu – zaúčtovanie dodávateľskej faktúry  3800  111  321  
Prevzatie materiálu na sklad  3800  112  111  
Úhrada dodávateľskej faktúry  3800  321  221  
Zúčtovanie bežného transferu do výnosov budúcich období vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom  3800  371  384  
Spotreba materiálu zo skladu  3000  501  112  
Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladom  3000  384  695  


Štátna rozpočtová organizácia získala kapitálový transfer na technické zhodnotenie budovy z EÚ v sume 20 000 eur.

Text Suma MD D 


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: