Input:

Účtovanie technického zhodnotenia hmotného a nehmotného majetku - rekonštrukcia, modernizácia, oprava a údržba v roku 2018

17.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.08.1.1 Účtovanie technického zhodnotenia hmotného a nehmotného majetku – rekonštrukcia, modernizácia, oprava a údržba v roku 2018

Ing. Ľubica Gavenčiaková

Rozpočtové organizácie štátu, príspevkové organizácie štátu, obce (vrátane ich rozpočtových a príspevkových organizácií) a vyššie územné celky (vrátane ich rozpočtových a príspevkových organizácií) vedú účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na základe opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Technické zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku je bližšie špecifikované v metodickom usmernení č. MF/016078/2017-352 zo dňa 09. 11. 2017.

V zmysle § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa technickým zhodnotením hmotného a nehmotného majetku rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby, stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom a nehmotnom majetku sumu 1 700 eur v úhrne za účtovné obdobie.

Za technické zhodnotenie je v zmysle platných predpisov možné považovať na základe rozhodnutia účtovnej jednotky aj technické zhodnotenie, ktorého cena obstarania je menej ako 1 700 eur a doba použiteľnosti je viac ako jeden rok.

Zákon o dani z príjmov v § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. pri definícii technického zhodnotenia ako výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy odkazuje na zákon č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon”).

Nadstavby - zmeny dokončených stavieb, ktorými sa stavby zvyšujú.

Prístavby - zmeny dokončených stavieb, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom spojené s doterajšou stavbou.

Vzhľadom na to, že aj pri nadstavbe aj pri prístavbe dochádza k zmene výškového ohraničenia stavieb, alebo pôdorysného ohraničenia stavieb, je potrebné k ich realizácii vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, resp. je potrebné ohlásenie podľa § 55 stavebného zákona.

Stavebné úpravy- také úpravy, pri ktorých sa zachováva pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby. Takýmito úpravami, sa nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby.

Rekonštrukcia - také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu účelu jeho použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. (napr. zmena prestavba pohonných hmôt na plyn)

TEXT  Suma v € MD D 
Rekonštrukcia skladových priestorov na výrobný priestor (potrebná zmena kolaudačného rozhodnutia, alebo rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby)  30 000  042  321  
Zaradenie do užívania (navýšenie zostatkovej ceny)  30 000  021  042  
Prestavba osobného automobilu na pohrebné (potrebný záznam v technickom preukaze )  5 000  042  321  
Zaradenie do užívania (navýšenie zostatkovej ceny)  5 000  023  042  

Modernizácia - rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti hmotného a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s majetkom.

TEXT  Suma v € MD D 
Montáž ťažného zariadenia (doba použiteľnosti viac ako 1 rok)  700  042  321  
Zaradenie do užívania (navýšenie zostatkovej ceny)  700  023  042  
Montáž klimatizácie v dopravnom prostriedku  2 000  042  321  
Zaradenie do užívania (navýšenie zostatkovej ceny )  2 000  023  042  

Technickým zhodnotením nie sú výdavky na opravy.

V zmysle § 28 ods. 2 písmeno g) opatrenia sa za opravu považuje odstránenie čiastočného fyzického opotrebovania alebo poškodenia za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonností majetku a ani k zmene účelu použitia. Udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa nedostatky.

Za bežné udržiavacie práce (opravy) sa u stavieb považujú napr.: opravy fasády, výmena strešnej krytiny, opravy a výmena podláh, dlažieb, okien, dverí, maliarske práce ale aj napr. výmena hliníkového elektroinštalačného rozvodu za medený, opravy oplotenia, opravy a výmena vnútorných priečok, výmena obkladov stien, a pod.

V zmysle § 58 ods. 2 opatrenia sa na účte 511 – Opravy a udržiavanie účtujú náklady na externé opravy dlhodobého hmotného majetku bez ohľadu na to, z akého dôvodu došlo k poškodeniu majetku. Náklady na opravy a údržbu dlhodobého nehmotného majetku sa účtujú na účte 518 – Ostatné služby.

V zmysle § 58 ods. 5 opatrenia sa na účte 518 – Ostatné služby účtujú všetky ostatné externé služby, ktoré svojím charakterom nepatria na iné účty účtovej skupiny 51. Okrem iného sa na tomto účte účtujú náklady na služby výpočtovej a telekomunikačnej techniky (napr. technická podpora, aplikačná podpora a údržba softvéru, aktualizácia softvéru).

Účtovanie upgrade a update softvéru.

Update je aktualizácia existujúceho softvéru, napr. prispôsobenie novej platnej legislatíve, odstránenie chýb programu, zmena dát v databáze. Update nie je technickým zhodnotením programu a účtuje sa na ťarchu nákladov na účte 518 – Ostatné služby.

Upgrade je rozšírenie programového vybavenia o nové funkcie. Upgrade programu sa účtuje ako technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku. Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa v zmysle § 21 ods. 2 opatrenia účtuje ako obstaranie dlhodobého nehmotného majetku na ťarchu účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a po zaradení do používania sa preúčtuje na ťarchu účtu 013 – Softvér a v prospech účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku. V zmysle § 30 Opatrenia sa technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku odpíše rovnako ako majetok, ku ktorému sa vzťahuje.


účtovanie technického zhodnotenia a opráv dlhodobého hmotného majetku.

Druh stavebnej úpravy Zatriedenie vykonaných prác MD D 
Výmena strešnej krytiny bez zmeny strechy  oprava  511  321  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: