Input:

Účtovanie nájomného v obci v roku 2018

9.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.2.2 Účtovanie nájomného v obci v roku 2018

Ing. Bibiana Jobbágyová


Obec vykonáva správu troch bytových priestorov (podnikateľská činnosť, pozn.), pri ktorých dochádza okrem zálohových platieb aj k predpisu fondu prevádzky, údržby a opráv. Aký je postup pri účtovaní?

Obec prenajíma obecné nájomné byty na základe nájomnej zmluvy alebo zmluvy o nájme obecného bytu. Podmienky nájmu, uzatvorenie nájomnej zmluvy, jej obsah a náležitosti, práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy upravujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Na základe platnej legislatívy je obec povinná pre nájomcov v nájomnej zmluve stanoviť výšku mesačného nájomného a tiež výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu alebo spôsob výpočtu.

Obec vedie účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na základe opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie”).

V zmysle opatrenia sa predpis pohľadávky nájomného účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 – Pohľadávky v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti. Úhrada nájomného na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty a v prospech účtov účtovej skupiny 31 – Pohľadávky.

Predpis mesačného nájomného sa stanovuje vrátane platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv. Účtuje sa na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.

Účtovanie nájomného vrátane platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia za služby spojené s nájmom obecného bytu v obci:

Text účtovného prípadu MD D 
Predpis mesačného nájomného vrátane platby do fondu prevádzky, údržby a opráv  378  648  
Predpis preddavku za plnenia za služby spojené s užívaním nájomného bytu  378  324  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: