Input:

Súhrnná správa pre zákazky s hodnotou nad 1000 EUR v roku 2019

3.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.2.2 Súhrnná správa pre zákazky s hodnotou nad 1000 EUR v roku 2019

Mgr. Martina Galabová


chceli by sme sa opýtať ohľadom zverejňovania zákaziek nad 1000 eur v profile VO:

1. Hodnota 1000 je bez DPH alebo s DPH - sme org. VS, neplatca DPH

2. Aký názov uvediem v hlavičke tohto dokumentu?

3. Aký typ dokumentu si vyberám pri zverejňovaní v profile VO?

Odpoveď:

S účinnosťou od 1.1.2019 bola do zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) zavedená pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov povinnosť zverejňovať v profile verejného obstarávateľa, vedenom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje zákon a to v lehote do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. V aplikačnej praxi pôjde o zverejnenie súhrnnej správy, v ktorej verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedie všetky zmluvy s cenami vyššími ako 1 000 EUR, ktoré uzavrel na základe nadlimitných, podlimitných výnimiek a výnimiek  na zákazky s nízkou hodnotou a zákaziek malého rozsahu, uvedených v ustanoveniach § 1 ods. 2 až 14 zákona, okrem zmlúv, pri  ktorých to vylučujú osobitné predpisy. V takejto súhrnnej správe budú uvedené najmä hodnota zákazky, predmet zákazky, identifikácia zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14 zákona, na základe ktorého bola zmluva uzavretá, pričom v tejto súhrnnej správe sa nemusia uviesť informácie o zmluvách, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) tiež k predmetnej problematike vydal všeobecné metodické usmernenia č. 4-2019, 5-2019 a 6-2019, ako aj Príručku k súhrnným správam, ktoré sú dostupné na webovom sídle ÚVO. Podľa všeobecného metodického usmernenia č. 6-2019 (v podstate sa jedná o doplnenie všeobecného metodického usmernenia č- 4-2019) sa na účely zmluvných cien vyšších ako 1000 EUR považujú konečné zmluvné ceny daných zákaziek, v závislosti od toho či je verejný obstarávateľ platca alebo neplatca DPH ako aj skutočnosť či zmluvný partner/dodávateľ je alebo platca alebo neplatca DPH. Vo všeobecnom metodickom usmernení č. 6-2019 sú uvedené príklady zmluvných cien, kedy je potrebné súhrnné správy zverejňovať a kedy nie. Takisto vo všeobecnom metodickom usmernení č. 4-2019 a v Príručke k súhrnným správam sú uvedené jednotlivé kroky, akým spôsobom verejný obstarávateľ vyhľadáva jednotlivé formuláre k jednotlivým typom zákaziek a akým spôsobom ich vypĺňa.

Záver:

Na základe vyššie uvedeného Vaša organizácia ako neplatca DPH musí podľa toho, či Vaším zmluvným partnerom/dodávateľom je platca alebo neplatca DPH určiť, či zmluvná cena bez alebo s DPH prevyšuje hodnotu 1 000 EUR, ak áno, tak ste povinný vypracovať a zverejniť k takejto zákazke súhrnnú správu. Podľa Príručky k súhrnnej správy si pri vypracovaní a zverejňovaní takejto súhrnnej správy vyberáte formulár „Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11”.

Problematika je upravená v § alebo judikatúre:

Táto problematika je upravená v § 10 ods. 10 zákona. ÚVO tiež k predmetnej problematike vydal všeobecné metodické usmernenia č.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: