Input:

Miestny poplatok za komunálny odpad a určenie poplatníka v roku 2018

20.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.1.2 Miestny poplatok za komunálny odpad a určenie poplatníka v roku 2018

Ing. Klára Klabníková

Informácia o miestnych daniach a miestnom poplatku

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach” alebo „zákon”) upravuje okrem miestnych daní, ktoré sú uvedené v § 2 ods. 1 zákona o miestnych daniach, podľa § 2 ods. 2 aj jeden poplatok, ktorým je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Problematika miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok”) je upravená v desiatej časti zákona v ustanoveniach § 77 až 83, ktoré nadobudli po legislatívnej úprave účinnosť od 1. 7. 2016. Touto legislatívnou úpravou poplatku sa upravili nové pravidlá v odpadovom hospodárstve za účelom vytvorenia štandardných podmienok v odpadovom hospodárstve aj z pohľadu rozvinutých krajín EÚ v súvislosti s novým zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť od 1. 1. 2017. Použitie miestneho poplatku je účelovo viazané, a to len na nakladanie s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi; nie je možné ho použiť na iné oblasti životného prostredia. Obec pri určovaní výšky poplatku musí zohľadniť aj náklady spojené so zberom, prepravou a zneškodnením všetkých tých komunálnych odpadov, za ktoré zodpovedá.

Ustanovenie § 77 až 83 zákona upravujú: platenie poplatku vrátane určenia poplatníka a výnimiek z platenia poplatku, sadzbu poplatku, určenie poplatku pri množstvovom zbere, oznamovacia povinnosť vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, vyrubenie poplatku a jeho splatnosť, určenie poplatku podľa pomôcok, vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku a splnomocňovacie ustanovenia (§ 83 zákona) k osobitnému postupu – úprave a

 stanovenia sadzby poplatku prostredníctvom všeobecného záväzného nariadenia (VZN) vydaného obcou.

K miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  • Predmetom poplatku, za ktoré sa platí poplatok (§ 77) je činnosť nakladania so

zmesovým komunálnym odpadom, s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, činnosť spojená s triedený zberom zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Poplatok sa platí aj za náklady spojené s nedôsledným triedením oddelenie zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, za náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v z. n. p.) ako aj činnosť nakladania s drobným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Obec môže s účinnosťou od 1. 7. 2016 § 77 ods. 9 zákona zahrnúť do poplatku aj náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.

  • Vznik poplatkovej povinnosti (§ 77 ods. 8) - vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť

poplatníkovi uvedeného v odseku 2 tohto ustanovenia a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

  • Vylúčenie osoby ako poplatníka vyplývajúca z povahy právneho vzťahu (§ 77 ods. 4) – poplatníkom nie je osoba, ktorá užíva priestory vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom, napr. hotel, liečebné domy alebo, ak je hospitalizovaná v zariadeniach sociálnych služieb, alebo ak je v pracovno-právnom vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosti.

  • Sadzba poplatku (§ 78-79) – je určená v eurách za liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov; sadzba poplatku sa stanovuje aj na osobu a kalendárny deň a aj osobitne, ak v obci bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu, napr. najmenej 0,0033 € najviac 0,0531 € za liter alebo dm3 komunálnych odpadov, ak obec VZN neustanoví inak.

Ak obec neustanoví VZN sadzbu poplatku ako ustanovuje zákon v § 77 ods. 1 zákona, potom pri určení poplatku sa použije dolná hranica sadzby poplatku. Pri množstvovom zbere sadzby poplatku stanoví VZN v závislosti od zbernej nádoby a frekvencie odvozov v rozsahu dolnej a hornej výšky sadzby poplatku podľa § 77 ods. 1 písm. a) zákona.

  • Oznamovacia povinnosť poplatníka (§ 80) - oznámiť v priebehu zdaňovacieho obdobia obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti s identifikačnými údajmi fyzickej osoby alebo názov obchodné meno a sídlo podnikateľa, údaje rozhodujúce na určenie poplatku ako aj zmeny skutočností rozhodujúce na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti.

  • Vznik daňovej povinnosti (§ 81) - poplatok sa vyrubuje každoročne na celé zdaňovacie obdobie fyzickej alebo právnickej osobe alebo podnikateľovi za užívanie nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na území obce alebo v pomernej dňom vzniku poplatku až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

  • Vyrubenie poplatku (§ 81) - poplatok za komunálny odpad správca dane vyrubuje každoročne za celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím; ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím. Obec ZN ustanovuje osobitné podmienky na vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku, pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku.

  • Určenie dane podľa pomôcok (§ 81a) nadväzne na § 48 ods. 3 až 5 a § 49 daňového poriadku – ak poplatník nesplní svoju oznamovaciu povinnosť ani na výzvu správcu dane, obec určí poplatok podľa pomôcok; túto skutočnosť obec, ako správca dane oznámi tomuto daňovníkovi, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň určený v tomto oznámení.

  • Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku (§ 82) - obec vráti, zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ak poplatníkovi zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu ZO, ak preukáže splnenie podmienok na jeho vrátenie, ktoré ustanovuje VZN obce.

Určenia poplatníka platenia poplatku vrátane príkladov na určenie poplatníka

Dôležitým inštitútom pri poplatku je ustanoviť poplatníka, ktorý je povinný poplatok platiť. Osobou v postavení poplatníka upravuje § 77 ods. 2 zákona o miestnom poplatku a je ním tak fyzická osoba ako aj právnická osoba a podnikateľ.

Príklady, ak je poplatníkom fyzická osoba

Kto je poplatníkom poplatku v postavení fyzickej osoby podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona?

Je to fyzická osoba, ktorá má podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce, ktoré upravuje stavebný zákon (zákon č. 50/1976 Zb. v z. n. p.) okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť”). Ak vlastní fyzická osoba nehnuteľnosti mimo zastavaného územia obce, poplatok neplatí.

To znamená, že poplatníkom poplatku je každá fyzická osoba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, alebo z dôvodu vlastníckeho práva, kedy je oprávnená nehnuteľnosť užívať alebo skutočného užívania na základe nájomnej zmluvy k užívaniu bytu, nebytového priestoru alebo inej nehnuteľnosti.  

Aké kritériá sú na určenie trvalého a prechodného pobytu fyzickej osoby na účely postavenia poplatníka platiť poplatok?

Pri určení poplatníka platiť poplatok z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu je potrebné vychádzať zo zákona o hlásení pobytu občanov SR (zákon č. 253/1998 Z. z. v z. n. p.), ktorý upravuje podmienky pre trvalý pobyt, ako aj prechodný pobyt.

To znamená, že ak sú fyzická osoba v zmysle zákona o hlásení pobytu občanov prihlásená k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území obce, je vždy poplatníkom poplatku podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach. Ak sa osoba, ktorej bol trvalý pobyt zrušený, neprihlási k trvalému pobytu v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava, nie je poplatníkom poplatku podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach z dôvodu chýbajúceho trvalého pobytu.  

Kto je poplatníkom z pohľadu vlastníctva nehnuteľnosti, v ktorom má fyzická osoba trvalý alebo prechodný pobyt a tento prenajíma?

a) Ak je fyzická osoba vlastníkom bytu a nemá v ňom trvalý ani prechodný pobyt a prenajala byt inej fyzickej osobe, ktorá predmetný byt užíva. Poplatníkom poplatku je fyzická osoba, ktorá byt užíva.

b) Ak je fyzická osoba vlastníkom rodinného domu a je v ňom prihlásená k trvalému pobytu a v druhej obci je taktiež vlastníkom stavby, v ktorej poskytuje prechodné ubytovanie, je táto fyzická osoba poplatníkom poplatku z dôvodu trvalého pobytu v jednej obci a v druhej obci je poplatníkom poplatku z dôvodu oprávnenia užívať nehnuteľnosť.

c) Ak je fyzická osoba vlastníkom bytu a má v byte trvalý pobyt, ale byt prenajíma, je poplatníkom poplatku táto fyzická osoba z dôvodu trvalého pobytu k bytu, ale poplatníkom je aj nájomca, ktorý byt užíva na základe nájomnej zmluvy.

Kto je poplatníkom z dôvodu užívania nehnuteľnosti alebo z dôvodu oprávnenia nehnuteľnosť užívať?

Poplatníkom je osoba podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona, ktorá má oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ako aj osoba, ktorá nehnuteľnosť užíva, pričom však zákon o miestnych daniach nevymedzuje, čo sa považuje za oprávnenie užívať nehnuteľnosť a za užívanie nehnuteľnosti. Ak je napr. apartmánový byt v bezpodielovom vlastníctve manželov (BSP), obidva manželia sú poplatníkmi z dôvodu oprávnenia ho užívať ako vlastníci tejto nehnuteľnosti


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: