Input:

Inventarizácia v účtovných jednotkách samosprávy

16.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.12.1.1 Inventarizácia v účtovných jednotkách samosprávy

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Tejto príspevok nadväzuje na tematiku inventarizácie z predchádzajúceho čísla časopisu. Aktuálne sa venujeme organizačnému zabezpečeniu a spôsobu vykonania inventarizácie a príkladom účtovania inventarizačných rozdielov.

Organizačné zabezpečenie a spôsob vykonania inventarizácie

Inventarizačná činnosť/aktivity

(1) Pri inventarizácii zabezpečuje účtovná jednotka najmä nasledovné činnosti nevyhnutné pre uskutočnenie inventarizácie a vyhotovenie inventarizačného zápisu:

a) zostavuje harmonogram inventarizácie a stanovuje postup pri jeho zostavovaní,

b) zriaďuje inventarizačnú komisiu, prípadne ústrednú inventarizačnú komisiu, menuje ich členov a stanovuje rozsah právomocí, zodpovedností a činností týchto členov pri inventarizácii,

c) stanovuje pravidlá pre menovanie členov inventarizačnej komisie alebo inventarizačných komisií, vrátane stanovenia požiadaviek na ich znalosti, a to najmä pri zisťovaní skutočných stavov,

d) stanovuje spôsob fungovania inventarizačnej komisie vrátane postupu v prípade hlasovania, stanovuje postup eskalácie v prípade zistených nezhôd, nesúhlasného stanoviska člena alebo členov inventarizačnej komisie a ústrednej inventarizačnej komisie počas inventarizácie,

e) zabezpečuje riadenie a kontrolu činností inventarizačných komisií a zostavenie inventarizačného zápisu,

f) zabezpečuje podmienky pre zisťovanie skutočného stavu predmetu inventarizácie a inventarizačných položiek; v prípade, že pre zisťovanie skutočného stavu niektorých inventarizačných položiek je nutné ich váženie, meranie alebo použitie iných obdobných postupov, stanovuje spôsob ich použitia a prípadnú výšku odchýlok pri ich použití s ohľadom na tieto postupy alebo špecifiká inventarizačných položiek,

g) zabezpečuje podmienky pre overovanie, či zistený skutočný stav predmetu inventarizácie a inventarizačných položiek zodpovedá ich stavu v účtovníctve, a to vrátane podmienok pre zisťovanie inventarizačných rozdielov,

h) zabezpečuje súčinnosť zamestnancov a vnútorných útvarov s inventarizačnými komisiami,

i) zabezpečuje pripájanie podpisových záznamov osôb zodpovedných za preukázateľnosť účtovných záznamov, vrátane súhrnných účtovných záznamov, nevyhnutných pre vyhotovenie inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov,

j) navrhuje zmeny ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 27 ZoÚ zákona o účtovníctve a ocenenia inventarizačných položiek, ktoré neboli v súlade so skutočným stavom zaúčtované alebo výška ich ocenenia nezodpovedá skutočnému stavu,

k) špecifikuje časti pohľadávok a záväzkov, pri ktorých sa bude vykonávať vzájomné odsúhlasenie jednotlivých pohľadávok a záväzkov a zabezpečuje toto odsúhlasenie,

l) zabezpečuje zisťovanie údajov z pomocných evidencií a iných evidencií,

m) stanovuje, či pri dokladovej inventúre je potrebné overiť aj skutočnosti, ktoré nevyplývajú z účtovných záznamov ani z iných evidencií; prípadne stanoví postupy pre toto zisťovanie,

n) stanovuje postupy pre vyhotovenie účtovných dokladov za účelom zaúčtovania inventarizačných rozdielov a prípadných zmien v ocenení uvádzaných v inventúrnom súpise a inventarizačnom zápise tak, aby tieto boli zaúčtované včas a aby účtovná závierka účtovnej jednotky poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a finančnej situácie účtovnej jednotky.

(2) Účtovná jednotka ďalej zabezpečí

a) označenie všetkých častí inventarizačných položiek dlhodobého hmotného majetku a zásob nezameniteľným inventarizačným identifikátorom pre ich jednoznačné určenie,

b) vedenie zoznamu a opisu inventarizačných identifikátorov.

(3) Pre naplnenie požiadaviek na organizáciu a spôsobu vykonania inventarizácie účtovná jednotka zabezpečí, aby jej zamestnanci alebo iné osoby, ktorí zabezpečujú vykonanie inventarizácie, boli s týmito skutočnosťami oboznámení.

(4) Príloha inventarizačného zápisu obsahuje zoznam inventúrnych súpisov, pokiaľ tieto skutočnosti nevyplývajú z vnútorného predpisu alebo inej dokumentácie.

(5) Splnenie požiadaviek na organizačné zabezpečenie a spôsob vykonania inventarizácie uvedených v bodoch 1 až 4 zabezpečuje účtovná jednotka vnútorným predpisom.

Inventarizačná komisia a ústredná inventarizačná komisia

(1) Organizáciu inventarizácie, zabezpečenie inventarizačných činností a uskutočnenie jednotlivých inventúr zabezpečuje inventarizačná komisia. Pri voľbe alebo menovaní členov komisie dbá účtovná jednotka najmä na zabránenie konfliktu záujmov člena komisie vo vzťahu k predmetu inventarizácie alebo inventúry. Účtovná jednotka môže zriadiť aj viac komisií na účely podľa prvej vety (čiastkové inventarizačné komisie). Účtovná jednotka môže zriadiť aj ústrednú inventarizačnú komisiu, ak sú činnosti vykonávané pri inventarizácii zabezpečované prostredníctvom rôznych osôb.

(2) Inventarizačná komisia sa zriaďuje najneskôr do okamihu začatia inventúry, ktorej uskutočnenie zabezpečuje.

(3) Inventarizačná komisia môže zabezpečovať vykonávanie inventúr aj viac ako jednej inventarizačnej položky.

(4) Ústredná inventarizačná komisia sa zriaďuje najneskôr do okamihu začatia prvej inventúry v danom účtovnom období.

(5) Inventarizačnú komisiu a ústrednú inventarizačnú komisiu menuje štatutárny zástupca účtovnej jednotky.

(6) Inventarizačná komisia a ústredná inventarizačná komisia je najmenej trojčlenná. Jeden z členov inventarizačnej komisie a ústrednej inventarizačnej komisie je menovaný za predsedu. Súčasťou inventarizačnej komisie je aj pracovník hmotne zodpovedný za inventarizačnú položku. Člen inventarizačnej komisie, ktorý je hmotne zodpovedný za inventarizačnú položku nemôže byť menovaný za predsedu komisie. Vo výnimočných prípadoch, v účtovných jednotkách ktoré majú počet zamestnancov menej ako 3, môže byť inventarizačná komisia dvojčlenná. V takých prípadoch musí byť dopredu určené, ktorý člen inventarizačnej komisie má rozhodujúci hlas v prípade hlasovania.

(7) Inventarizačná komisia zostavuje inventarizačný zápis.

(8) Ústredná inventarizačná komisia riadi a kontroluje činnosť inventarizačných komisií a zostavuje súhrnný inventarizačný zápis.

(9) Inventarizačná komisia a ústredná inventarizačná komisia predkladá zistené inventarizačné rozdiely, spolu s návrhom na ich vysporiadanie komisii na riešenie.

(10) Inventarizačná komisia a ústredná inventarizačná komisia zodpovedá za vyžiadanie stanovísk od útvarov účtovnej jednotky k plneniu úloh z inventarizačného zápisu zostaveného za predchádzajúce účtovné obdobie.

Harmonogram inventarizácie

(1) Účtovná jednotka zostavuje harmonogram inventarizácie najneskôr do začiatku prvej inventúry.

(2) Harmonogram inventarizácie schvaľuje štatutárny zástupca účtovnej jednotky.

(3) Harmonogram inventarizácie obsahuje najmenej údaje o

a) predpokladanom dátume začatia a ukončenia inventarizácie,

b) predpokladanom dátume začatia a ukončenia jednotlivých inventúr a dátume, ku ktorému sa zisťujú skutočné stavy vrátane dátumu predloženia inventúrnych súpisov,

c) vzniku a začatia činnosti jednotlivých inventarizačných komisií v prípade, že tieto okamihy nie sú zhodné s okamihom začatia inventúry, ktorú inventarizačná komisia vykonáva,

d) ukončenie činností jednotlivých inventarizačných komisií v prípade, že tento okamih nie je zhodný s okamihom ukončenia inventúry, ktorú inventarizačná komisia vykonáva,

e) termíne na predloženie a schválenie inventarizačného zápisu,

f) termíne na predloženie zistených inventarizačných rozdielov spolu s návrhom na ich vysporiadanie poverenej komisii na riešenie, ak má takú komisiu účtovná jednotka zriadenú,

g) termíne na zaúčtovanie výsledkov inventarizácie v zmysle inventarizačného zápisu, tak aby bolo zabezpečené ich zaúčtovanie v súlade s bodom 1 písmena n) časti Inventarizačná činnosť/aktivity.

(4) Harmonogram inventarizácie obsahuje ďalej prehľad inventúrnych súpisov, ktoré sa budú zostavovať v rozsahu účtových skupín, v rozsahu predmetu inventarizácie, v rozsahu inventarizačných položiek alebo v rozsahu zoskupení inventarizačných položiek, pokiaľ tieto skutočnosti nevyplývajú z vnútorného predpisu alebo inej dokumentácie.

(5) V prípade, že okamih ukončenia fyzickej inventúry hmotného majetku je stanovený na iný deň ako je deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, obsahuje harmonogram inventarizácie opis činností, ktoré sa uskutočnia v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom ukončenia fyzickej inventúry hmotného majetku.

(6) V prípade, že všetky alebo niektoré činnosti vykonávané pri inventarizácii sú zabezpečované prostredníctvom iných osôb, obsahuje harmonogram inventarizácie aj popis zabezpečenia koordinácie medzi účtovnou jednotkou a inou osobou pri inventarizácii, najmä pri jednotlivých inventúrach.

Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého nehmotného majetku - softvéru v účtovnej jednotke, ktorá je obcou

Inventarizačný rozdiel – manko (softvér je obstaraný dodávateľským spôsobom z vlastných prostriedkov)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie softvéru v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, softvér nie je plne odpísaný.  549  073  
Vyradenie v obstarávacej cene.  073  013  

Inventarizačný rozdiel – manko (softvér je obstaraný dodávateľským spôsobom z prostriedkov štátneho rozpočtu)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie softvéru v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, softvér nie je plne odpísaný.  549  073  
Vyradenie v obstarávacej cene.  073  013  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  384  694  

Inventarizačný rozdiel – prebytok

Text účtovného prípadu MD D 
Prebytok softvéru zistený pri inventarizácii majetku  013  384  

Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého nehmotného majetku - softvéru v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou obce

Inventarizačný rozdiel – manko (softvér je obstaraný dodávateľským spôsobom z prostriedkov zriaďovateľa)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie softvéru v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, softvér nie je plne odpísaný.  549  073  
Vyradenie v obstarávacej cene.  073  013  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  355  692  

Inventarizačný rozdiel – manko (softvér je obstaraný dodávateľským spôsobom z prostriedkov štátneho rozpočtu)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie softvéru v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, softvér nie je plne odpísaný.  549  073  
Vyradenie v obstarávacej cene.  073  013  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  384  694  

Inventarizačný rozdiel – prebytok

Text účtovného prípadu MD D 
Prebytok softvéru zistený pri inventarizácii majetku  013  384  

Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého nehmotného majetku - softvéru v účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou obce

Inventarizačný rozdiel – manko (softvér je obstaraný dodávateľským spôsobom z vlastných prostriedkov)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie softvéru v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, softvér nie je plne odpísaný.  549  073  
Vyradenie v obstarávacej cene.  073  013  

Inventarizačný rozdiel – manko (softvér je obstaraný dodávateľským spôsobom z prostriedkov zriaďovateľa)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie softvéru v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, softvér nie je plne odpísaný  549  073  
Vyradenie v obstarávacej cene.  073  013  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  355  692  

Inventarizačný rozdiel – manko (softvér je obstaraný dodávateľským spôsobom z prostriedkov štátneho rozpočtu)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie softvéru v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, softvér nie je plne odpísaný.  549  073  
Vyradenie v obstarávacej cene.  073  013  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  384  694  

Inventarizačný rozdiel – prebytok

Text účtovného prípadu MD D 
Prebytok softvéru zistený pri inventarizácii majetku  013  384  

Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku - prístrojov v účtovnej jednotke, ktorá je obcou

Inventarizačný rozdiel – manko (obstaranie dodávateľským spôsobom z vlastných prostriedkov)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, majetok nie je plne odpísaný.  549  082  
Vyradenie v obstarávacej cene.  082  022  

Inventarizačný rozdiel – manko (obstaranie dodávateľským spôsobom z prostriedkov štátneho rozpočtu)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, majetok nie je plne odpísaný.  549  082  
Vyradenie v obstarávacej cene.  082  022  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  384  694  

Inventarizačný rozdiel – prebytok

Text účtovného prípadu MD D 
Prebytok zistený pri inventarizácii majetku  022  384  

Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku - prístrojov v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou obce

Inventarizačný rozdiel – manko (obstaranie dodávateľským spôsobom z prostriedkov zriaďovateľa)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, majetok nie je plne odpísaný.  549  082  
Vyradenie v obstarávacej cene.  082  022  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  355  692  

Inventarizačný rozdiel – manko (obstaranie dodávateľským spôsobom z prostriedkov štátneho rozpočtu)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, majetok nie je plne odpísaný.  549  082  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: