Input:

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v samospráve

30.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.1.1 Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v samospráve

Ing. Miriam Majorová, PhD. a Ing. Terézia Urbanová

Inventarizácia je proces, pri ktorom sa zisťuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v skutočnosti a porovnáva sa so stavom v účtovníctve. Posudzuje sa tiež správnosť ocenenia položiek majetku a záväzkov.

Základným právnym predpisom, ktorý upravuje vykonávanie inventarizácie je zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v zn. p. ďalej len „zákon o účtovníctve”:

Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30.  § 6 ods.3 
Inventarizácia ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva.  § 8 ods.4 
Úprava ocenenia pri inventarizácii.  § 26 a § 27 
Cieľ inventarizácie.  § 29 ods. 1 
Určenie dňa, ku ktorému sa vykonáva inventarizácia.  § 29 ods. 2 
Úprava periodicity vykonávania inventarizácie inak u hmotného majetku okrem zásob a u peňažných prostriedkov v hotovosti.  § 29 ods. 3 
Inventúra, druhy inventúr (fyzická, dokladová a ich kombinácia).  § 30 ods. 1 
Inventúrny súpis a jeho náležitosti.  § 30 ods. 2 
Inventarizačný zápis a jeho náležitosti.  § 30 ods. 3 
Lehoty pre vykonanie inventúr.  § 30 ods. 4 
Inventarizačný rozdiel, manko/schodok, prebytok.  § 30 ods. 5 
Kategórie rozdielov, ktoré sa nepovažujú za inventarizačný rozdiel.  § 30 ods. 6 
Určenie účtovného obdobia, do ktorého sa musí inventarizačný rozdiel zaúčtovať.  § 30 ods. 7 

Ďalším právnym predpisom je opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 MF/16786 /2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, ďalej len „Postupy účtovania”:

Povinnosť vykonať pri účtoch časového rozlíšenia dokladovú inventúru a pri inventarizácii posúdiť ich výšku a odôvodnenosť.   § 6 ods.5  
Účtovanie inventarizačných rozdielov.   § 13  
Povinnosť vykonať pri rezervách dokladovú inventúru a pri inventarizácii posúdiť ich výšku a odôvodnenosť.   § 14 ods. 7  
Posúdenie opodstatnenosti opravnej položky k majetku.  § 15 ods. 7  
Účtovanie o rozdieloch pri záväzkoch.   § 15 ods. 10  
Tvorba opravných položiek pri inventarizácii dlhodobého majetku.  § 15 ods. 3  
Tvorba opravných položiek pri inventarizácii zásob.  § 15 ods. 4  
Oceňovanie zásob ku dňu inventarizácie.   § 35 ods.10  
Spôsob, ako sa upravuje stav zásob z výsledkov inventarizácie a ako sa účtujú inventarizačné rozdiely pri spôsobe účtovania zásob A a B.   § 36  

Bez vykonania inventarizácie účtovníctvo nespĺňa základnú požiadavku uvedenú v § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v zn. p., t. j. účtovná závierka neposkytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

Funkcie inventarizácie:

 • - ochrana majetku účtovnej jednotky (ďalej len „ÚJ”)
 • - získavanie podkladov pre jednotlivé položky súvahy, t. j. inventarizácia je kontrolou vecnej správnosti účtovníctva,
 • - zabezpečenie verného a pravdivého vykázania údajov v účtovnej závierke, t. j. inventarizácia je základným predpokladom úspešnej účtovnej uzávierky a závierky,
 • - zabezpečenie relevantných údajov pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky - vzájomné vzťahy.

Cieľom inventarizácie

 • - je overenie stavu majetku (obežného, neobežného) účtovnej jednotky a jeho zdrojov krytia (cudzie zdroje - záväzky; vlastné zdroje - vlastné imanie) a overenie ocenenia.

Inventarizáciou sa zabezpečuje:

 • - preukázateľnosť vedenia účtovníctva,
 • - správnosť ocenenia zložiek majetku a záväzkov v účtovnej závierke,
 • - overenie stavu vzájomných pohľadávok a záväzkov pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky,
 • - získavanie relevantných údajov pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky,
 • - verné a pravdivé vykázanie údajov v účtovnej závierke.

Inventarizáciou sa zisťuje:

 • - či je zabezpečená ochrana majetku a zodpovednosť za majetok,
 • - riadne udržiavanie majetku a jeho opráv,
 • - rozpracovaný majetok, nedokončený majetok a jeho zmarenie - zmarené investície,
 • - využiteľnosť majetku.

Uchovávanie a ochrana účtovných dokladov podľa § 35 zákona o účtovníctve :

ÚJ je povinná preukázať vykonanie inventarizácie počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkala (inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy).

Pri hmotnom majetku, okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže ÚJ vykonať inventarizáciu v inej lehote, ktorá však nesmie prekročiť štyri roky.

Odporúčanie: aj keď zákon umožňuje vykonať inventarizáciu každé štyri roky, je dôležité mať pod kontrolou všetky údaje o majetku každý rok; čím je doba medzi dvoma inventarizáciami dlhšia, tým je väčšia možnosť rozdielov pri najbližšej inventarizácii majetku.

Peňažné prostriedky v hotovosti musí ÚJ inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Postup prác pri inventarizácii:

1. Príkaz na vykonanie inventarizácie.

2. Inventúra inventúrny súpis.

3. Porovnanie skutočného stavu so stavom účtovným.

4. Inventarizácia inventarizačný zápis:

- výsledky porovnania skutočného stavu so stavom účtovným,

- zistenie a vyčíslenie inventarizačných rozdielov,

- usporiadanie inventarizačných rozdielov,

- zistenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov.

1. Príkaz na vykonanie inventarizácie:

 • - vydáva sa každý rok,
 • - vydaním príkazu začína proces inventarizácie,
 • - príkaz vydáva štatutárny zástupca organizácie,
 • - príkaz na vykonanie inventarizácie nemá predpísanú formu - zohľadňujú sa vždy špecifiká konkrétnej účtovnej jednotky,
 • - príkaz obsahuje napr. aj časový harmonogram prác, ale nemusí .

Príkaz na vykonanie inventarizácie obsahuje napr.:

 • - názov a sídlo účtovnej jednotky,
 • - názov príkazu napr.: „Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov”,
 • - predmet inventarizácie - presné definovanie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, ktoré sa budú inventarizovať (nezabudnúť preveriť platnosť dohôd o hmotnej zodpovednosti),
 • - termíny vykonania inventúry a inventarizácie (časový harmonogram prác),
 • - spôsoby vykonania inventarizácie (fyzická, dokladová, kombinovaná),
 • - zodpovedné osoby za vykonanie inventúry (vymenovanie členov inventúrnych komisií),
 • - zodpovedné osoby za vykonanie inventarizácie (vymenovanie členov inventarizačnej komisie),
 • - dokumentáciu (ako prílohu) - štandardizované tlačivá pre ÚJ.

Inventarizačná komisia:

 • - vytváranie komisií nie je určené žiadnym právnym predpisom,
 • - členov komisií vymenúva štatutárny orgán,
 • - vymenovanie komisií určuje zodpovednosť pri vykonaní inventarizácie,
 • - zloženie inventúrnej a inventarizačnej komisie môže byť rovnaké ale aj odlišné - je na rozhodnutí ÚJ,
 • - členom komisie by mala byť osoba zodpovedná za majetok a nezávislé osoby (min. počet : 3 členovia; môže byť aj viac členov podľa veľkosti ÚJ, podľa množstva majetku...),
 • - inventarizácia, podobne ako aj vedenie účtovníctva, môže byť vykonávaná vlastnými zamestnancami alebo externými subjektmi napr. účtovnícka firma; firma zabezpečujúca správu majetku, obecné zastupiteľstvo...,
 • - komisia vykonáva inventarizáciu podľa VP alebo podľa časového harmonogramu prác,
 • - komisia v inventúrnom súpise uvedie, okrem iného, všetky skutočnosti zistené pri inventúre majetku týkajúce sa ochrany majetku, uloženia, stavu, udržiavania a využívania majetku...,
 • - povinnosťou komisie je, okrem iného, aj navrhnúť usporiadanie zistených inventarizačných rozdielov, navrhnúť postup pri zistení nadbytočného a neupotrebiteľného majetku, navrhnúť zníženie hodnoty majetku (opravné položky), navrhnúť tvorbu rezerv, navrhnúť odpis zaniknutých pohľadávok a záväzkov...,

2. Inventúra § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve

Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou.

Inventúra je činnosť, pri ktorej sa zisťujú a spisujú skutočné stavy majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v peňažných jednotkách, a pokiaľ to charakter majetku dovoľuje, tak aj v jednotkách množstva (kusy, bežné metre, štvorcové metre, kubické metre, litre, kg, atď.) k určitému dňu.

Druhy inventúry:

1. Fyzická inventúra:

Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou.

2. Dokladová inventúra:

Pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou.

3. Kombinovaná inventúra:

Ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry.

Druhy inventúry:

1. Fyzická inventúra

Pri fyzickej inventúre sa zisťujú skutočné stavy majetku hmotného, prípadne i nehmotného charakteru, a to spočítavaním, meraním, vážením a pod. Takto sa robí inventúra napríklad pri zásobách, dlhodobom hmotnom a niektorom dlhodobom nehmotnom majetku, peňažných prostriedkoch v hotovosti, ceninách, cenných papieroch v listinnej podobe a pod.

Fyzickú inventúru hmotného majetku, okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno vykonávať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia.

Pritom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia.

2. Dokladová inventúra

Dokladová inventúra sa prakticky vykonáva až po 31. 12. bežného roku.

Predpoklad ukončenia dokladovej inventúry :

 • - doúčtovanie všetkých účtovných prípadov, ktoré časovo a vecne súvisia s príslušným účtovným obdobím,
 • - v prípade zistenia rozdielov overenie správnosti účtovania,
 • - podrobné identifikovanie konečných zostatkov analytických účtov, syntetických účtov.

Dokladová inventúra sa vykonáva pri majetku, kde nie je možné vykonať fyzickú inventúru (napr. pohľadávky voči odberateľom, peňažné prostriedky na bankových účtoch, materiál na ceste, opravné položky, poskytnuté preddavky, transfery, peniaze na ceste, časové rozlíšenie na strane aktív...), záväzkoch (napr. voči dodávateľom, úverujúcej banke, rezervy, transfery, časové rozlíšenie na strane pasív ...) a pri rozdiele majetku a záväzkov (vlastné imanie).

Dokladovou inventúrou sa zisťuje skutočný stav príslušného druhu majetku a záväzkov pomocou rôznych písomností, účtovných dokladov, faktúr, výplatných listín, zmlúv, daňového priznania, potvrdenie úverových zmlúv, dohôd, spisov a pod.

3. Kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry

Ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry, napr.:

 1. pri pozemkoch, stavbách a budovách na základe listov vlastníctva (dokladová inventúra) sa overuje vlastnícke právo a fyzickou inventúrou sa overuje skutočný stav;
 2. pri nedokončených investíciách - fyzickou inventúrou, obhliadkou na mieste, sa zisťuje, či rozsah stavebných prác na rozostavaných objektoch zodpovedá skutočnej fakturácii alebo či je technologické zariadenie úplné a tiež, ako je chránené pred vplyvom počasia. Obhliadkou sa dajú zistiť tiež nerealizované projekty. K dokladovej inventúre sa používajú dodávateľské faktúry, vydané stavebné povolenie, rozpočet stavby a podobne;
 3. pri zásobách materiálu vedených na sklade, kde sú dokladmi skladové karty, sa musia overiť údaje na týchto kartách (dokladová inventúra) a musí sa uskutočniť fyzická inventúra (spočítať, odvážiť a pod.).

Inventúrny súpis

Zistené skutočné stavy majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa uvedú v inventúrnom súpise.

Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.

Inventúrne súpisy sa usporiadajú tak, aby bolo porovnanie skutočných stavov so stavom účtovným prehľadné a aby umožňovalo zistenie možných inventarizačných rozdielov čo najjednoduchšie.

Inventúrne súpisy môžu byť vyhotovené aj výpočtovou technikou a môžu byť štandardizované pre danú ÚJ.

Inventúrny súpis § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve musí obsahovať

 1. názov ÚJ, sídlo,
 2. deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,
 3. stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25,
 4. miesto uloženia majetku,
 5. meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,
 6. zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25,
 7. zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,
 8. odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru
 9. meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku záväzkov,
 10. poznámky.

Účtovná jednotka má potom napríklad:

 • - inventúrny súpis dlhodobého nehmotného majetku,
 • - inventúrny súpis dlhodobého hmotného majetku,
 • - inventúrny súpis dlhodobého finančného majetku,
 • - inventúrny súpis zásob,
 • - inventúrny súpis pohľadávok,
 • - inventúrny súpis krátkodobého finančného majetku,
 • - inventúrny súpis rozdielu majetku a záväzkov,
 • - inventúrny súpis záväzkov, úverov,
 • - inventúrny súpis časového rozlíšenia,
 • - inventúrny súpis rezerv,
 • - inventúrny súpis opravných položiek,
 • - inventúrny súpis transferov...

3. Porovnanie skutočného stavu so stavom účtovným

Inventúrny súpis nemá povinnosť porovnať údaje na účtovníctvo.

Inventúrny súpis má úlohu formou inventúry preukázať zistený predmet inventarizácie k stanovenému termínu.

Porovnanie skutočného stavu so stavom účtovným je ďalšou etapou inventarizačného procesu.

Rozdiely sa vyčíslia v peňažných jednotkách, prípadne v jednotkách množstva.

Výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise.

4. Inventarizačný zápis podľa § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve

Výsledky porovnania skutočného stavu so stavom účtovným sa uvedú v inventarizačnom zápise.

Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise.

Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva.

Inventarizačný zápis musí obsahovať:

 1. obchodné meno alebo názov ÚJ, sídlo,
 2. výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom,
 3. výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 27,
 4. meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v ÚJ.

Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter, a to:

 1. manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom, pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok,
 2. prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom.

Inventarizačný rozdiel zaúčtuje ÚJ do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

K inventarizačným rozdielom sa musia zodpovední pracovníci vyjadriť. V návrhoch na usporiadanie inventarizačných rozdielov je treba uviesť, či je manko - schodok, zavinené alebo nezavinené, či ide o prirodzené úbytky v rámci noriem, ktoré si ÚJ stanovila vo VP, alebo ide o manko nad normu.

Schodok v pokladni na ceninách sa účtuje ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe (predpokladom je podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti).

Inventarizačná komisia by mala navrhnúť:

 1. spôsob zúčtovania inventarizačných rozdielov,
 2. rozhodnúť o vymáhaní manka, schodku,
 3. rozhodnúť o spôsobe náhrad škôd zistených inventarizáciou.

Účtovanie inventarizačných rozdielov upravuje § 13 Postupov účtovania.

Inventarizačné rozdiely sa účtujú do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Inventarizačné rozdiely sa účtujú podľa charakteru na príslušné účty nákladov alebo výnosov s výnimkou:

 1. schodku peňažných prostriedkov a cenín, ktorý sa účtuje ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe,
 2. chýbajúcich cenných papierov, ktorých úbytok sa vykáže na analytickom účte cenné papiere v umorovacom konaní, ak sa začne umorovacie konanie,
 3. prebytku dlhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku a v prospech účtu 384 -Výnosy budúcich období v reálnej hodnote.

Prebytok nakupovaných zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy.

Prebytok nakupovaných zásob, ak sa nepreukáže chybné účtovanie, sa účtuje v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.

Skutočný úbytok zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy.

Prebytok zásob vlastnej výroby vrátane zvierat sa účtuje na príslušné účty účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.

Reálnosť ocenenia majetku a záväzkov

Inventarizáciou sa zisťuje nielen existencia, ale aj reálnosť ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve, t. j. v účtovníctve a v účtovnej závierke sa zohľadňuje zásada opatrnosti.

Podstatou zásady opatrnosti je oceňovať majetok a záväzky so zreteľom na možné riziká, t. j.,

vykazovať majetok v čo najnižšej cene a záväzky v čo najvyššej cene.

Zásada opatrnosti: Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a v účtovnej závierke sa upravuje o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehodnotenie; ak pominú dôvody pre túto úpravu ocenenia, uvedené položky sa zrušia.

Predpokladané riziká, straty a zníženie hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom:

 • - opravných položiek,
 • - odpisov,
 • - rezerv.

Podľa zákona o účtovníctve ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je ÚJ povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.

Zníženie ocenenia majetku prechodného charakteru - opravné položky

Ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

Zníženie ocenenia majetku prechodného charakteru - opravné položky:

 • - účtovná jednotka zohľadňuje existujúce riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku, a ktorých výšku je možné zistiť ku dňu zostavenia účtovnej závierky,
 • - opravné položky sa vytvárajú pri prechodnom znížení hodnoty majetku - nie je možné určiť dĺžku trvania,
 • - opravné položky sa tvoria do nákladov,
 • - ak pominú dôvody, rozpustia sa do výnosov,
 • - rozpustenie OP maximálne do výšky, v ktorej boli vytvorené,
 • - tvorba opravných položiek sa viaže ku konkrétnemu majetku, nie ku skupine majetku,
 • - opravné položky sa tvoria do výšky ocenenia majetku v účtovníctve (maximálne do 100% ocenenia majetku),
 • - tvorba a rozpustenie OP je uvedená vo vnútornom predpise účtovnej jednotky,
 • - majetok, ktorý nie je schopný prinášať budúce ekonomické úžitky by nemal byť vykázaný ako majetok, resp., malo by sa vykázať zníženie jeho reálnej hodnoty - od 1. 1. 2015 tvorba OP len na významné riziká pri dlhodobom majetku a zásobách.

Zníženie ocenenia majetku trvalého charakteru - odpisy:

 • - v prípade trvalého zníženia ocenenia majetku sa účtuje zníženie na ťarchu nákladov: odpisy dlhodobého majetku, odpisy pohľadávok, škody na majetku...,
 • - odpisy vyjadrujú trvalé opotrebenie dlhodobého majetku,
 • - odpisy si stanovuje ÚJ v odpisovom pláne,
 • - majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve,
 • - hmotný majetok, okrem zásob, a nehmotný majetok, okrem pohľadávok, odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku,
 • - ak sa zmenia podmienky, za ktorých sa majetok používa, je možné prehodnotiť dobu odpisovania,
 • - odpisy sa prehodnocujú len do budúcna,
 • - účtovná jednotka je povinná používať účtovné odpisy, nie daňové,
 • - mnohé ÚJ používajú pri odpisovaní majetku sadzby zo zákona o dani z príjmov, čím sa podhodnocuje majetok v súvahe; účtovné odpisy by nemali byť totožné s daňovými odpismi; len málokedy totiž daňové odpisy vyjadrujú skutočné opotrebenie daného majetku, v dôsledku kratšej doby odpisovania sú ročné odpisy vyššie, zostatková cena nižšia, čím je skreslený pravdivý a verný obraz.

Zmena ocenenia záväzkov - rezervy:

 • - rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou,
 • - rezervy sa tvoria na základe zásady opatrnosti na riziká a straty,
 • - tvorba rezervy na konkrétny účel; použitie rezervy len na účel, na ktorý bola vytvorená,
 • - spôsob tvorby a používania rezerv je uvedený vo VP ÚJ,
 • - účtovné rezervy nemusia mať finančné krytie na bankových účtoch,
 • - rezerva sa ocení odhadom vo výške dostatočnej na splnenie záväzku pri zohľadnení všetkých rizík a neistôt,
 • - tvorba rezerv sa účtuje do nákladov, s výnimkou rezervy na obstaranie majetku,
 • - použitie a zrušenie rezerv sa účtuje v prospech výnosov, s výnimkou rezervy na obstaranie majetku,
 • - rezervy sa z časového hľadiska členia na krátkodobé a dlhodobé,
 • - rezervy sa nevytvárajú na budúce prevádzkové straty, na opravu dlhodobého majetku alebo na budúce riziká...,
 • - tvorba rezerv v rámci hlavnej činnosti podľa § 14 Postupov účtovania napr. na: rekultiváciu pozemkov, skládok, zamestnanecké požitky, overenie ÚZ, súdne spory...,
 • - tvorba rezerv v rámci zdaňovanej činnosti podľa zákona o dani z príjmov.

Podľa zákona o účtovníctve škodou na majetku sa rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko.

Oceňovanie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov rieši § 26 a 27 zákona o účtovníctve.

Inventarizácia jednotlivých druhov majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Predmetom inventarizácie sú všetky položky:

 • - majetku,
 • - záväzkov,
 • - rozdielu majetku a záväzkov.

Predmet inventarizácie musí byť v celom rozsahu vymedzený v príkaze na vykonanie inventarizácie. Východiskom pre definovanie predmetu inventarizácie je súvaha, ako jeden z výkazov účtovnej jednotky.

Zákon o účtovníctve definuje majetok a záväzky. Rozdiel majetku a záväzkov nie je v zákone definovaný, vyplýva len nepriamo zo súvahy (Vlastné imanie: ÚS 41 - Oceňovacie rozdiely, ÚS 42 - Fondy, ÚS 43 - Výsledok hospodárenia).

Inventarizácia dlhodobého nehmotného majetku:

 • - vykonáva sa každoročne ku dňu zostavenia ÚZ,
 • - spôsoby inventúr (inventúrny súpis):

dokladová inventúra - poskytnuté preddavky na DNM, licencie, patenty, územný plán, softvér...,

 • - posudzuje sa reálnosť ocenenia a využiteľnosti DNM - tvorba opravných položiek; opravné položky sa inventarizujú spolu s majetkom, ku ktorému boli vytvorené; preveruje sa opodstatnenosť tvorby opravných položiek a ich výška; posudzuje sa, či je potrebné opravné položky dotvoriť alebo rozpustiť; posudzuje sa existencia (či má byť vytvorená opravná položka alebo nie) a správnosť (či je vytvorená opravná položka v správnej výške) ocenenia; preveruje sa tvorba opravných položiek na základe vnútorného predpisu,
 • - odpisový plán: DNM odpisuje ÚJ počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku, s výnimkou DNM vymedzeného v zákone o účtovníctve, ktorý musí ÚJ odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania,
 • - zistenie poškodenia DNM,
 • - zistenie využitia DNM - návrh na vyradenie, predaj, zverenie do správy... (zásady hospodárenia),
 • - kontrola zaistenia ochrany majetku,
 • - zistenie riadneho udržiavania a opráv majetku,
 • - účtovanie vyradenia majetku po splnení všetkých podmienok na vyradenie,
 • - účtovanie inventarizačných rozdielov.

Účtovanie inventarizačných rozdielov v účtovej skupine 01 - Dlhodobý nehmotný majetok


 Text účtovného prípadu Suma        MD D 
 Inventarizačný rozdiel - prebytok    
1.  Prebytok dlhodobého nehmotného majetku zistený pri inventarizácii majetku v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný. Novozistený dlhodobý nehmotný majetok je ocenený reálnou hodnotou.  10 000  01x  384  
2.  Účtovné odpisy novozisteného DNM (doba odpisovania napr. 40 rokov).   250  551  07x  
3.  Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie novozisteného DNM do výnosov.   250  384  648  
     
4.  Prebytok drobného dlhodobého nehmotného majetku zistený pri inventarizácii majetku v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný. Novozistený drobný dlhodobý nehmotný majetok je ocenený reálnou hodnotou.   600  018  384  
5.  Účtovné odpisy novozisteného drobného dlhodobého nehmotného majetku (doba odpisovania napr. 6 rokov).   100  551  078  
6.  Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie novozisteného drobného dlhodobého nehmotného majetku do výnosov.   100  384  648  
     
 Inventarizačný rozdiel - manko    
7.  Vyradenie dlhodobého nehmotného majetku v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 10 000 €, oprávky= 8 000 €, ZC= 2 000 €.Vyradenie DNM v obstarávacej cene.   2 000
10 000  
549
07x  
07x
01x  
8.  Vyradenie drobného dlhodobého nehmotného majetku v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 400 €, oprávky= 200 €, ZC= 200 €.Vyradenie drobného DNM v obstarávacej cene.   200
400  
549
078  
078
018  

Inventarizácia dlhodobého hmotného majetku

095 - Opravná položka k poskytnutým preddavkom

Inventarizácia dlhodobého hmotného majetku:

 • - DHM sa môže inventarizovať minimálne raz za 4 roky,
 • - spôsoby inventúr (inventúrny súpis):

fyzická inventúra - na základe evidencie majetku,

dokladová inventúra - poskytnuté preddavky na DHM, faktúry, zmluvy...,

kombinovaná inventúra - pozemky, pestovateľské celky, budovy, stavby - skutočné stavy sa zisťujú fyzickou inventúrou a aj dokladovou inventúrou (overenie dokumentov ako listy vlastníctva, alebo iné doklady preukazujúce vlastníctvo):

- pri budovách a stavbách sa zisťuje skutočný stav majetku prehliadkou a súčasne sa

overuje aj dokladovou inventúrou : vlastnícke právo, resp. právo hospodárenia k

nim,

- pri pozemkoch sa zisťuje skutočný stav dokladovou inventúrou a zároveň sa

overuje vlastnícke právo, resp. právo hospodárenia k nim, môže sa vykonať aj

fyzická obhliadka pozemku,

 • - odpisový plán: DHM odpisuje ÚJ počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku,
 • - posudzuje sa reálnosť ocenenia a využiteľnosti DHM - tvorba opravných položiek; opravné položky sa inventarizujú spolu s majetkom, ku ktorému boli vytvorené; preveruje sa opodstatnenosť tvorby opravných položiek a ich výška; posudzuje sa či je potrebné opravné položky dotvoriť alebo rozpustiť; posudzuje sa existencia (či má byť vytvorená opravná položka alebo nie) a správnosť (či je vytvorená opravná položka v správnej výške) ocenenia; preveruje sa tvorba opravných položiek na základe vnútorného predpisu,
 • - zistenie poškodenia DHM,
 • - zistenie využitia DHM - návrh na vyradenie, predaj, zverenie do správy... (zásady hospodárenia),
 • - DHM v spoluvlastníctve podlieha tiež inventarizácii,
 • - kontrola zaistenia ochrany majetku,
 • - zistenie riadneho udržiavania a opráv majetku,
 • - účtovanie vyradenia majetku po splnení všetkých podmienok na vyradenie,
 • - účtovanie inventarizačných rozdielov.


Účtovanie inventarizačných rozdielov v účtovej skupine 02 - Dlhodobý hmotný majetok

 Text účtovného prípadu Suma         MD D 
 Inventarizačný rozdiel - prebytok    
1.  Novozistená stavba ocenená reálnou hodnotou. Prebytok zistený pri inventarizácii majetku. Stavba, ktorú ÚJ podľa listu vlastníctva z katastra nehnuteľností vlastní v účtovníctve doteraz nebola zaúčtovaná.  10 000  021  384  
2.  Účtovné odpisy novozisteného DHM (doba odpisovania napr. 40 rokov).   250  551  081  
3.  Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie novozisteného DHM do výnosov.   250  384  648  
     
4.  Prebytok odpisovaného dlhodobého hmotného majetku zistený pri inventarizácii majetku v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný. Novozistený dlhodobý hmotný majetok je ocenený reálnou hodnotou.  10 000  02x  384  
5.  Účtovné odpisy novozisteného DHM (doba odpisovania napr. 20 rokov).   500  551  08x  
6.  Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie novozisteného DHM do výnosov.   500  384  648  
     
7.  Prebytok odpisovaného drobného dlhodobého hmotného majetku zistený pri inventarizácii majetku v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný. Novozistený drobný dlhodobý hmotný majetok je ocenený reálnou hodnotou.   600  028  384  
8.  Účtovné odpisy novozisteného drobného DHM (doba odpisovania napr. 6 rokov )   100  551  088  
9.  Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie novozisteného drobného DHM do výnosov.   100  384  648  
     
 Inventarizačný rozdiel - manko    
10.  Vyradenie budovy v dôsledku manka, ktorá nie je plne odpísaná. ÚJ pri inventarizácii zistila, že v katastri nehnuteľností nie je zapísaná ako vlastník budovy. OC= 10 000 €, oprávky= 7 000 €, ZC= 3 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   3 000
10 000  
549
081  
081
021  
11.  Vyradenie dlhodobého hmotného majetku v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 10 000 €, oprávky= 8 000 €, ZC= 2 000 €.Vyradenie DHM v obstarávacej cene.   2 000
10 000  
549
08x  
08x
02x  
12.  Vyradenie drobného dlhodobého hmotného majetku v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 600 €, oprávky= 200 €, ZC= 400 €.Vyradenie drobného DHM v obstarávacej cene.   400
600  
549
088  
088
028  


Účtovanie inventarizačných rozdielov v účtovej skupine 03 - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný

 Text účtovného prípadu Suma              MD D 
 Inventarizačný rozdiel - prebytok    
1.  Novozistený pozemok ocenený reálnou hodnotou:- prebytok zistený pri inventarizácii majetku podľa listu vlastníctva z katastra nehnuteľností v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný,- v obci, príspevkovej organizácii,- v rozpočtovej organizácii.  10 000
10 000  
031
031  
648
355  
2.  Prebytok neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku zistený pri inventarizácii majetku v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný. Novozistený neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok je ocenený reálnou hodnotou: - v obci, príspevkovej organizácii,- v rozpočtovej organizácii.  10 000
10 000  
03x
03x  
648
355  
     
 Inventarizačný rozdiel - manko    
3.  Vyradenie pozemku v dôsledku manka. ÚJ pri inventarizácii zistila, že v katastri nehnuteľností nie je zapísaná ako vlastník pozemku. OC= 15 000 €. Vyradenie v obstarávacej cene.  15 000  549  031  
4.  Vyradenie neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii. OC= 5 000 €. Vyradenie v obstarávacej cene.   5 000  549  03x  

Inventarizácia účtov obstarania dlhodobého majetku

Inventarizácia účtov obstarania DM - nedokončených investícií:

 • - vykonáva sa každoročne ku dňu zostavenia ÚZ,
 • - spôsoby inventúr (inventúrny súpis):

kombinácia dokladovej a fyzickej inventúry:

 • - inventúra rozpracovaného, nedokončeného DM v porovnaní s príslušnými dokumentmi,
 • - inventúra výšky skutočných nákladov vynaložených na obstaranie v porovnaní s faktúrami,
 • - posudzuje sa reálnosť ocenenia a využiteľnosti nedokončených investícií - tvorba opravných položiek; opravné položky sa inventarizujú spolu s nedokončenou investíciou, ku ktorej boli vytvorené; preveruje sa opodstatnenosť tvorby opravných položiek a ich výška; posudzuje sa, či je potrebné opravné položky dotvoriť alebo rozpustiť; posudzuje sa existencia (či má byť vytvorená opravná položka alebo nie) a správnosť (či je vytvorená opravná položka v správnej výške) ocenenia; preveruje sa tvorba opravných položiek na základe vnútorného predpisu,
 • - inventúra prípadného prerušenia, resp. zastavenia prác - návrh na odpísanie zmarených investícií,
 • - účtovanie inventarizačných rozdielov.

Účtovanie inventarizačných rozdielov v účtovej skupine 04 - Obstaranie dlhodobého majetku

 Text účtovného prípadu Suma  MD D 
1.  Manko na nedokončenom DNM.  200  549  041  
2.  Prebytok na nedokončenom DNM. Novozistený nedokončený DNM je ocenený reálnou hodnotou.  200  041  384  
     
3.  Manko na nedokončenom DHM.  200  549  042  
4.  Prebytok na nedokončenom odpisovanom DHM. Novozistený nedokončený DHM je ocenený reálnou hodnotou.  200  042  384  
     
 Zmarená investícia     
5.  Zmarená investícia - odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DNM:- v prípade škody,- v ostatných prípadoch.  200
200  
549
548  
041
041  
     
6.  Zmarená investícia - odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DHM:- v prípade škody,- v ostatných prípadoch.  200
200  
549
548  
042
042  

Inventarizácia dlhodobého finančného majetku:

 • - vykonáva sa každoročne ku dňu zostavenia ÚZ,
 • - spôsoby inventúr (inventúrny súpis):

fyzická inventúra - umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov,

dokladová inventúra - podielové CP a podiely, dlhové CP, dlhodobé pôžičky, realizovateľné CP,

kombinovaná inventúra - pozemky obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov,

 • - posudzuje sa reálnosť ocenenia DFM - tvorba opravných položiek; opravné položky sa inventarizujú spolu s majetkom, ku ktorému boli vytvorené; preveruje sa opodstatnenosť tvorby opravných položiek a ich výška; posudzuje sa, či je potrebné opravné položky dotvoriť alebo rozpustiť; posudzuje sa existencia (či má byť vytvorená opravná položka, alebo nie) a správnosť (či je vytvorená opravná položka v správnej výške) ocenenia; preveruje sa tvorba opravných položiek na základe vnútorného predpisu.

Inventarizácia zásob:

 • - vykonáva sa každoročne ku dňu zostavenia ÚZ,
 • - fyzickú inventúru zásob môže vykonávať ÚJ kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia (priebežná inventarizácia zásob), v tom prípade musí ÚJ fyzickú inventúru zásob upraviť o prírastky a úbytky zásob ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • - spôsoby inventúr (inventúrny súpis):

fyzická inventúra - prepočítaním, vážením, meraním zásob,

dokladová inventúra - materiál na ceste (FA),

kombinovaná inventúra - materiál vedený na skladových kartách,

 • - posudzuje sa reálnosť ocenenia a využiteľnosti zásob - tvorba opravných položiek (OP); OP sa inventarizujú spolu so zásobami, ku ktorým boli vytvorené; preveruje sa opodstatnenosť tvorby OP a ich výška; posudzuje sa či je potrebné OP dotvoriť alebo rozpustiť; posudzuje sa existencia (či má byť vytvorená OP alebo nie) a správnosť (či je vytvorená OP v správnej výške) ocenenia; preveruje sa tvorba OP na základe vnútorného predpisu,
 • - zistenie poškodenia zásob,
 • - zásoby - ÚT 1: základný materiál, pomocný materiál, náhradné diely, pohonné hmoty, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tovar, zásoby vlastnej výroby, nehnuteľnosť na predaj...,
 • - účtovanie inventarizačných rozdielov.


Účtovanie inventarizačných rozdielov v účtovej skupine 11 - Materiál pri spôsobe A

 Text účtovného prípadu Suma  MD D 
 Inventarizačný rozdiel - prebytok    
1.  Prebytok zistený pri inventarizácii materiálu:- ak došlo k chybnému účtovaniu pri vyskladnení zásob, - ak sa nepreukáže chybné účtovanie.  100
100  
112
112  
501
648  
     
 Inventarizačný rozdiel - manko    
2.  Manko zistené pri inventarizácii materiálu.  100  549,335  112  
3.  Skutočný úbytok zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu.  100  501  112  


Účtovanie inventarizačných rozdielov v účtovej skupine 11 - Materiál pri spôsobe B

 Text účtovného prípadu Suma  MD D 
 Inventarizačný rozdiel - prebytok    
1.  Prebytok zistený pri inventarizácii materiálu:- ak došlo k chybnému účtovaniu pri vyskladnení zásob. - ak sa nepreukáže chybné účtovanie.  100
100  
112
112  
501
648  
     
 Inventarizačný rozdiel - manko    
2.  Manko zistené pri inventarizácii materiálu.  100  549,335  501  


Účtovanie inventarizačných rozdielov v účtovej skupine 13 - Tovar pri spôsobe A

 Text účtovného prípadu Suma  MD D 
 Inventarizačný rozdiel - prebytok    
1.  Prebytok zistený pri inventarizácii tovaru:- ak došlo k chybnému účtovaniu pri vyskladnení zásob,- ak sa nepreukáže chybné účtovanie.  100
100  
132
132  
504
648  
     
 Inventarizačný rozdiel - manko    
2.  Manko zistené pri inventarizácii tovaru.  100  549,335  132  
3.  Skutočný úbytok zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu.  100  504  132  


Účtovanie inventarizačných rozdielov v účtovej skupine 13 - Tovar pri spôsobe B

 Text účtovného prípadu Suma  MD D 
 Inventarizačný rozdiel - prebytok    
1.  Prebytok zistený pri inventarizácii tovaru:- ak došlo k chybnému účtovaniu pri vyskladnení zásob,- ak sa nepreukáže chybné účtovanie.  100
100  
132
132  
504
648  
     
 Inventarizačný rozdiel - manko    
2.  Manko zistené pri inventarizácii tovaru.  100  549,335  504  

Inventarizácia zúčtovacích vzťahov

Inventarizácia ÚS 35 - Zúčtovanie medzi subjektami VS:

 • - vykonáva sa každoročne ku dňu zostavenia ÚZ,
 • - spôsoby inventúr (inventúrny súpis):

dokladová inventúra - preukázateľné doklady,

 • - existencia pohľadávok voči RO a PO zriadenej obcou/VÚC, voči ŠR, voči subjektom VS (obec, VÚC),
 • - vzájomné odsúhlasenie so zriaďovateľom:
  • - účet 351 - vzájomné odsúhlasenie zriaďovateľa s RO,
  • - účet 355 - vzájomné odsúhlasenie zriaďovateľa s RO, PO

(register majetku: OC - oprávky = ZC),

 • - suma zaúčtovaná u zriaďovateľa musí byť rovnaká ako suma v účtovníctve zriadenej RO, PO,
 • - účet 357 - preukázateľný doklad (napr. oznámenie alebo zmluva o poskytnutí dotácie...),
 • - účet 359 - preukázateľný doklad (napr. oznámenie alebo zmluva o poskytnutí dotácie...),
 • - odsúhlasenie vzájomných vzťahov je podkladom pre zostavenie konsolidovanej a súhrnnej účtovnej závierky (okrem pohľadávok a záväzkov sa odsúhlasujú aj vzájomné náklady a výnosy a iné vzťahy).

Inventarizácia pohľadávok

Napr. účty pohľadávok:

311 - Odberatelia

314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky

315 - Ostatné pohľadávky

318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC

319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC

335 - Pohľadávky voči zamestnancom

342 - Ostatné priame dane

372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy

378 - Iné pohľadávky

Opravné položky k pohľadávkam

391 - Opravná položka k pohľadávkam

Inventarizácia pohľadávok

 • - vykonáva sa každoročne ku dňu zostavenia ÚZ,
 • - spôsoby inventúr (inventúrny súpis):

dokladová inventúra - zisťuje sa na základe faktúr, zmlúv... a iných dokladov,

 • - zisťuje sa vzájomné odsúhlasenie pohľadávok s dlžníkmi, t. zn. súčasť inventarizácie je potvrdenie od druhej strany (partnera), že pohľadávku/záväzok uznáva v takej výške, v akej ju eviduje ÚJ,
 • - posudzuje sa existencia a výška pohľadávok,
 • - kontroluje sa zaúčtovanie úrokov z omeškania,
 • - zisťujú sa pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, t. j. overenie lehôt splatnosti,
 • - zisťuje sa doba vzniku pohľadávok vo vzťahu k premlčaným pohľadávkam,
 • - zisťuje sa, či boli zaslané upomienky na nezaplatené pohľadávky,
 • - zisťuje sa, či bolo začaté súdne konanie pri sporných pohľadávkach,
 • - zisťujú sa dôvody nevymožiteľnosti pohľadávok,
 • - navrhujú sa opatrenia za účelom vymáhania pohľadávok,
 • - posudzuje sa reálnosť ocenenia pohľadávok - tvorba opravných položiek (OP); OP sa inventarizujú spolu s pohľadávkami, ku ktorým boli vytvorené; preveruje sa opodstatnenosť tvorby OP a ich výška; posudzuje sa aká je pravdepodobnosť, že budú pohľadávky splatené a v akej výške, t. j., zohľadňujeme riziko čiastočného alebo úplného nezinkasovania pohľadávok; posudzuje sa existencia (či má byť vytvorená OP alebo nie) a správnosť (či je vytvorená OP v správnej výške) ocenenia; preveruje sa tvorba OP na základe vnútorného predpisu,
 • - navrhuje sa odpis pohľadávok v zmysle zákonných predpisov a v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce (účet 546),
 • - inventarizujú sa osobitne pohľadávky a osobitne záväzky (nemôžu byť záporné - nielen KZ účtu, ale ani jednotlivé položky na účtoch pohľadávok a záväzkov),
 • - napr. účty: 311, 314, 315, 318, 319, 335, 342, 372, 378.

Inventarizácia krátkodobého finančného majetku

Inventarizácia pokladne: účet 211 - Pokladnica

 • - inventarizácia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ,
 • - spôsoby inventúr (inventúrny súpis):

fyzická inventúra - zistenie skutočného stavu prepočítaním (mincovka...),

 • - každá pokladnica sa prepočíta zvlášť podľa druhu mien (EUR, USD, HUF, CZK...),
 • - ocenenie peňažných prostriedkov v cudzej mene - kurzové rozdiely,
 • - inventarizácia sa uskutočňuje za prítomnosti hmotne zodpovedných osôb,
 • - odporúčanie: inventarizovať pokladňu aj v priebehu roka,
 • - účtovanie inventarizačných rozdielov.


Účtovanie inventarizačných rozdielov na účte 211:

 Text účtovného prípadu Suma  MD D 
 Pokladnica     
 Inventarizačný rozdiel - prebytok    
1.  Prebytok pokladničnej hotovosti zistený pri inventarizácii pokladnice.  500  211  668  
 Inventarizačný rozdiel - schodok    
2.  Schodok pokladničnej hotovosti zistený pri inventarizácii pokladnice.  500  335  211  
     
 Škody na pokladničnej hotovosti     
3.  Neodstrániteľné poškodenie, zničenie peňazí, odcudzenie, krádež neznámym páchateľom...  300  569  211  
4.  Uplatnenie náhrady škody na pokladničnej hotovosti voči zamestnancom a iným osobám.  300  335,378  668  

Inventarizácia cenín: účet 213 - Ceniny

 • - vykonáva sa každoročne ku dňu zostavenia ÚZ,
 • - spôsoby inventúr (inventúrny súpis):

fyzická inventúra - zistenie skutočného stavu prepočítaním cenín (poštové známky, stravné lístky, telefónne a ostatné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania...),

 • - každý druh cenín inventarizovať osobitne,
 • - inventarizácia sa uskutočňuje za prítomnosti hmotne zodpovedných osôb,
 • - odporúčanie: inventarizovať ceniny aj v priebehu roka,
 • - účtovanie inventarizačných rozdielov.


Účtovanie inventarizačných rozdielov na účte 213:

 Text účtovného prípadu Suma  MD D 
 Ceniny     
 Inventarizačný rozdiel - prebytok    
1.  Prebytok cenín zistený pri inventarizácii cenín.  200  213  668  
 Inventarizačný rozdiel - schodok    
2.  Schodok cenín zistený pri inventarizácii cenín.  200  335  213  
     
 Škody na ceninách     
3.  Neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie cenín, odcudzenie, krádež cenín neznámym páchateľom...  100  569  213  
4.  Uplatnenie náhrady škody voči zamestnancom a iným osobám.  100  335,378  668  

Inventarizácia peňazí na ceste: účet 261 - Peniaze na ceste

 • - vykonáva sa každoročne ku dňu zostavenia ÚZ,
 • - spôsoby inventúr (inventúrny súpis):

dokladová inventúra.

Inventarizácia záväzkov

Inventarizácia záväzkov:

 • - vykonáva sa každoročne ku dňu zostavenia ÚZ,
 • - spôsoby inventúr (inventúrny súpis):

dokladová inventúra - zisťuje sa na základe faktúr, zmlúv... a iných dokladov... (úver zo

ŠFRB, fin. zábezpeky, SF...),

 • - zisťuje sa vzájomné odsúhlasenie záväzkov s veriteľmi, t. zn. súčasť inventarizácie je potvrdenie od druhej strany (partnera), že pohľadávku/záväzok uznáva v takej výške, v akej ho eviduje ÚJ,
 • - posudzuje sa existencia a výška záväzkov,
 • - zisťujú sa záväzky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, t. j. overenie lehôt splatnosti,
 • - inventarizujú sa osobitne záväzky a osobitne pohľadávky (nemôžu byť záporné - nielen KZ účtu, ale ani jednotlivé položky na účtoch záväzkov a pohľadávok),
 • - napr. účty:

krátkodobé: 321, 326, 331, 333, 336, 342, 372, 379,

dlhodobé: 472, 474, 479.

Inventarizácia bankových úverov

Bankové úvery - účty: 461, 231

 • - vykonáva sa každoročne ku dňu zostavenia ÚZ,
 • - spôsoby inventúr (inventúrny súpis):

dokladová inventúra - zmluvy, výpis z bankového úveru,

 • - vzájomné odsúhlasenie úverov s bankou,
 • - posudzuje sa existencia úverov, výška úverov a výška úrokov z úverov.

Vyraďovanie majetku

Účtovná jednotka zaúčtuje vyradenie majetku v deň vzniku účtovného prípadu po splnení všetkých podmienok na vyradenie majetku podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky: návrh na vyradenie majetku, schválenie vyradenia majetku - vyraďovacia komisia, zastupiteľstvo, likvidačná komisia...

Majetok sa odporúča vyraďovať na základe napr.: Zápisnice o zistení neupotrebiteľnosti majetku.

§ 29 Postupov účtovania:

Pri účtovaní vyraďovania hmotného majetku sa zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti likvidovanej v dôsledku novej stavby, vrátane nákladov na likvidáciu, účtuje do nákladov na novú stavbu.


 Text účtovného prípadu Suma  MD D 
1.  Zostatková cena stavebného objektu likvidovaného v dôsledku novej stavby.OC= 20 000 €, oprávky= 8 000 €, ZC= 12 000 €.  12 000  042  081  
2.  Náklady na likvidáciu stavebného objektu.   5 000  042  321  
3.  Úhrada FA za likvidáciu stavebného objektu z bankového účtu.   5 000  321  221  
4.  Vyradenie stavby v dôsledku novej stavby.  20 000  081  021  

Pri účtovaní čiastočnej likvidácie jednotlivého DHM sa obstarávacia cena DHM zníži o obstarávaciu cenu vyradenej časti majetku, pričom oprávky k vyradenej časti majetku sú vyjadrené rovnakým percentom odpisov ako oprávky k DHM ako celku za predpokladu, že zostávajúca časť majetku môže byť naďalej využívaná.

Rovnako sa postupuje pri DNM a pri účtovaní vyradenia časti súboru hnuteľných vecí.

Ak je účtovná jednotka povinná bezodplatne previesť dlhodobý hmotný majetok podľa osobitných predpisov, účtuje sa jednorazový odpis obstarávacej ceny do nákladov.


Vyradenie stavby obstaranej z vlastných prostriedkov

 Text účtovného prípadu Suma             MD D 
1.  Vyradenie stavby v dôsledku bezodplatného prevodu podľa osobitných predpisov. OC= 15 000 €.  15 000
15 000  
551
081  
081
021  
     
2.  Vyradenie stavby v dôsledku bezodplatného prevodu podľa osobitných predpisov. OC= 15 000 €, oprávky= 1 000 €.Doúčtovanie odpisov vo výške ZC= 14 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.  14 000
15 000  
551
081  
081
021  


Vyradenie stavby obstaranej z prostriedkov ŠR

 Text účtovného prípadu Suma          MD D 
1.  Vyradenie stavby v dôsledku bezodplatného prevodu podľa osobitných predpisov. OC= 15 000 €.  15 000
15 000  
551
081  
081
021  
2.  Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov.  15 000 384 694  
3.  Vyradenie stavby v dôsledku bezodplatného prevodu podľa osobitných predpisov. OC= 15 000 €, oprávky= 1 000 €.Doúčtovanie odpisov vo výške ZC= 14 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.  14 000
15 000  
551
081  
081
021  
4.  Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov.  14 000 384 694  

Zostatková cena DHM a DNM, ktorý nie je úplne odpísaný sa účtuje najmä na ťarchu účtov:

551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

549 - Manká a škody,

572 - Škody.

Vyradenie DNM a odpisovaného DHM sa účtuje v prospech účtov účtových skupín :

01 - Dlhodobý nehmotný majetok alebo

02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a na ťarchu účtov účtových skupín,

07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo

08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

Účtovanie vyradenia majetku

Obec


Vyradenie DNM obstaraného z vlastných prostriedkov

 Text účtovného prípadu Suma          MD D 
1.  Vyradenie plne odpísaného DNM likvidáciou. OC= 10 000 €, oprávky= 10 000 €.  10 000  07x  01x  
     
2.  Vyradenie DNM likvidáciou, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 10 000 €, oprávky= 8 000 €.Doúčtovanie odpisov vo výške ZC= 2 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.  2 000
10 000  
551
07x  
07x
01x  
     
3.  Vyradenie DNM v dôsledku predaja, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 10 000 €, oprávky= 8 000 €, ZC= 2 000 €. Vyradenie v obstarávacej cene.  2 000
10 000  
541
07x  
07x
01x  
     
4.  Vyradenie DNM v dôsledku škody, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 10 000 €, oprávky= 8 000 €, ZC= 2 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.  2 000
10 000  
549
07x  
07x
01x  
     
5.  Vyradenie DNM v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, ktorý nie je plne odpísaný.OC= 10 000 €, oprávky= 8 000 €, ZC= 2 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   2 000
10 000  
549
07x  
07x
01x  


Vyradenie DNM obstaraného z prostriedkov ŠR

 Text účtovného prípadu Suma            MD D 
1.  Vyradenie plne odpísaného DNM likvidáciou. OC= 10 000 €, oprávky= 10 000 €.  10 000  07x  01x  
     
2.  Vyradenie DNM likvidáciou, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 10 000 €, oprávky= 8 000 €.Doúčtovanie odpisov vo výške ZC= 2 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   2 000
10 000  
551
07x  
07x
01x  
3.  Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov.   2 000 384 694  
     
4.  Vyradenie DNM v dôsledku škody, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 10 000 €, oprávky= 8 000 €, ZC= 2 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   2 000
10 000  
549
07x  
07x
01x  
5.  Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov.   2 000 384 694  
     
6.  Vyradenie DNM v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 10 000 €, oprávky= 8 000 €, ZC= 2 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   2 000
10 000  
549
07x  
07x
01x  
7.  Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov.   2 000 384 694  


Vyradenie DHM obstaraného z vlastných prostriedkov

 Text účtovného prípadu Suma           MD D 
1.  Vyradenie plne odpísaného DHM likvidáciou v dôsledku ukončenia jeho využívania. OC= 15 000 €, oprávky= 15 000 €.  15 000  08x  02x  
     
2.  Vyradenie DHM likvidáciou, ktorý nie je plne odpísaný v dôsledku ukončenia jeho využívania.OC= 15 000 €, oprávky= 14 000 €.Doúčtovanie odpisov vo výške ZC= 1 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   1 000
15 000  
551
08x  
08x
02x  
     
3.  Vyradenie DHM v dôsledku predaja, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 15 000 €, oprávky= 14 000 €, ZC= 1 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   1 000
15 000  
541
08x  
08x
02x  
4.  Vystavená FA odberateľovi za predaj DHM.  20 000  318  641  
5.  Inkaso pohľadávky na bankový účet.  20 000  221 RK  318  
     
6.  Vyradenie DHM v dôsledku škody, ktorý nie je plne odpísaný. V prípade neodstrániteľného poškodenia, zničenia, odcudzenia a straty majetku. OC= 15 000 €, oprávky= 14 000 €, ZC= 1 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   1 000
15 000  
549
08x  
08x
02x  
7.  Nárok na náhradu škody voči poisťovni v dôsledku poistnej udalosti, zamestnancom alebo iným osobám.  8 000  378,335  648  
     
8.  Poškodenie majetku, ktoré je odstrániteľné opravou.  5 000  511  321  
9.  Predpis náhrady za opravu poškodeného majetku voči poisťovni, zamestnancom alebo iným osobám.  4 000  378, 335  648  
     
10.  Vyradenie DHM v dôsledku škody - živelnej pohromy, ktorý nie je plne odpísaný. V prípade neodstrániteľného poškodenia majetku.OC= 15 000 €, oprávky= 14 000 €, ZC= 1 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   1 00015 000  57208x  08x02x  
11.  Nárok na náhradu škody spôsobenej živelnou pohromou voči poisťovni v dôsledku poistnej udalosti.  10 000  378  672  
     
12.  Vyradenie DHM v dôsledku manka, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 15 000 €, oprávky= 14 000 €, ZC= 1 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   1 000
15 000  
549
08x  
08x
02x  


Vyradenie DHM obstaraného z prostriedkov ŠR

 Text účtovného prípadu Suma           MD D 
1.  Vyradenie plne odpísaného DHM likvidáciou v dôsledku ukončenia jeho využívania. OC= 15 000 €, oprávky= 15 000 €.  15 000  08x  02x  
     
2.  Vyradenie DHM likvidáciou, ktorý nie je plne odpísaný v dôsledku ukončenia jeho využívania.OC= 15 000 €, oprávky= 14 000 €.Doúčtovanie odpisov vo výške ZC= 1 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   1 000
15 000  
551
08x  
08x
02x  
3.  Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov.   1 000 384 694  
     
4.  Vyradenie DHM v dôsledku predaja, ktorý nie je plne odpísaný.OC= 15 000 €, oprávky= 14 000 €, ZC= 1 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   1 000
15 000  
541
08x  
08x
02x  
5.  Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov.   1 000 384 694  
     
6.  Vyradenie DHM v dôsledku škody, ktorý nie je plne odpísaný. V prípade neodstrániteľného poškodenia, zničenia, odcudzenia a straty majetku. OC= 15 000 €, oprávky= 14 000 €, ZC= 1 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   1 000
15 000  
549
08x  
08x
02x  
7.  Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov.  1 000 384 694  
8.  Nárok na náhradu škody voči poisťovni v dôsledku poistnej udalosti, zamestnancom alebo iným osobám.  8 000  378, 335  648  
     
9.  Poškodenie majetku, ktoré je odstrániteľné opravou. Náklady na opravu sú hradené z vlastných prostriedkov.  5 000  511  321  
10.  Predpis náhrady za opravu poškodeného majetku voči poisťovni, zamestnancom alebo iným osobám.  4 000  378, 335  648  
     
11.  Vyradenie DHM v dôsledku škody - živelnej pohromy, ktorý nie je plne odpísaný. V prípade neodstrániteľného poškodenia majetku.OC= 15 000 €, oprávky= 14 000 €, ZC= 1 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   1 000
15 000  
572
08x  
08x
02x  
12.  Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov.   1 000 384 694  
13.  Nárok na náhradu škody spôsobenej živelnou pohromou voči poisťovni v dôsledku poistnej udalosti.  10 000  378  672  
     
14.  Vyradenie DHM v dôsledku manka, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 15 000 €, oprávky= 14 000 €, ZC= 1 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   1 000
15 000  
549
08x  
08x
02x  
15.  Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov.   1 000 384 694  

Rozpočtová organizácia


Vyradenie DNM obstaraného z prostriedkov ŠR

 Text účtovného prípadu Suma           MD D 
1.  Vyradenie plne odpísaného DNM likvidáciou. OC= 10 000 €, oprávky= 10 000 €.  10 000  07x  01x  
     
2.  Vyradenie DNM likvidáciou, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 10 000 €, oprávky= 8 000 €.Doúčtovanie odpisov vo výške ZC= 2 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   2 000
10 000  
551
07x  
07x
01x  
3.  Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov.   2 000 384 694  
     
4.  Vyradenie DNM v dôsledku škody, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 10 000 €, oprávky= 8 000 €, ZC= 2 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   2 00010 000  54907x  07x01x  
5.  Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov.   2 000 384 694  
     
6.  Vyradenie DNM v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 10 000 €, oprávky= 8 000 €, ZC= 2 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   2 000
10 000  
549
07x  
07x
01x  
7.  Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov.   2 000 384 694  


Vyradenie DNM obstaraného z prostriedkov zriaďovateľa

 Text účtovného prípadu Suma          MD D 
1.  Vyradenie plne odpísaného DNM likvidáciou. OC= 10 000 €, oprávky= 10 000 €.  10 000  07x  01x  
     
2.  Vyradenie DNM likvidáciou, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 10 000 €, oprávky= 8 000 €.Doúčtovanie odpisov vo výške ZC= 2 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   2 000
10 000  
551
07x  
07x
01x  
3.  Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov.   2 000 355  692  
     
4.  Vyradenie DNM v dôsledku predaja, ktorý nie je plne odpísaný. OC= 10 000 €, oprávky= 8 000 €, ZC= 2 000 €.Vyradenie v obstarávacej cene.   2 000
10 000  
541
07x  
07x
01x  


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: