Input:

Ekonomická rozpočtová klasifikácia v podmienkach obce a vyššieho územného celku

17.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.1 Články

Ing. Maroš Lônčík

2018.07.1.1 Ekonomická rozpočtová klasifikácia v podmienkach obce a vyššieho územného celku

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V rozpočte obce a VÚC sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Podľa § 4 ods. 4 cit. zákona sa v rozpočte verejnej správy, súčasťou ktorého je aj rozpočet obce a VÚC, uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami.

Obec a VÚC má povinnosť zostaviť rozpočet podľa rozpočtovej klasifikácie. Subjekty rozpočtového procesu sú povinné používať rozpočtovú klasifikáciu:

- pri zostavovaní návrhu rozpočtu,

- pri rozpise rozpočtu,

- pri spracovaní podrobného rozpočtu,

- pri sledovaní a vykazovaní údajov o realizácii rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov,

- pri rozpočtovaní a sledovaní finančných operácií.

Povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy, a teda aj na obce a VÚC.

Druhovú klasifikáciu, organizačnú klasifikáciu a ekonomickú klasifikáciu ustanovuje opatrenie, ktoré vydá ministerstvo financií a ktoré sa vyhlasuje uverejnením oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, konkrétne ide o opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p. (Finančný spravodajca č. 74/2004).

Podľa § 1 ods. 6 opatrenia opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 sa rozpočtová klasifikácia uplatňuje pri zostavovaní návrhu rozpočtu subjektov verejnej správy, jeho rozpise, spracovaní podrobného rozpočtu, sledovaní a vykazovaní údajov o jeho realizácii, rozpočtovaní a sledovaní finančných operácií a pri sledovaní pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu.

Ekonomická klasifikácia

Ekonomická klasifikácia triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky a umožňuje identifikáciu rozpočtových operácií podľa príjmov a výdavkov rozpočtu subjektov verejnej správy, finančných operácií s finančnými aktívami, pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch štátnych rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov a výdavkov ŠR. Ministerstvo financií SR pre jednotné uplatnenie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie vydalo metodické usmernenie k opatreniu MF SR č. MF/010175/2004-42 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov uverejnených postupne vo Finančných spravodajcoch.

Schéma číselného kódu ekonomickej klasifikácie:

--------------------- hlavná kategória

| ----------------- kategória

| | ------------- položka

| | | --------- podpoložka

| | | |

| | | |

| | | |

x x x xxx

Podpoložka (šesťmiestny kód) je základným prvkom ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov; zodpovedá určitému druhu príjmov alebo výdavkov vyjadrujúcich náklady na rovnaké vstupy.

Položka (trojmiestny kód) zahŕňa podpoložky, ktoré majú rovnaký ekonomický charakter.

Kategória (trojmiestny kód končiaci jednou nulou) a hlavná kategória (trojmiestny kód končiaci dvoma nulami) slúžia najmä makroekonomickým analýzam.

Číslovanie príjmov začína číslicami 1 až 3, číslovanie výdavkov číslicami 6 a 7. Číslovanie príjmových finančných operácií začína číslicami 4 a 5, číslovanie výdavkových finančných operácií číslicou 8.

PRÍJMY

Príjmy sa delia na tri hlavné kategórie – daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

100 DAŇOVÉ PRÍJMY

V hlavnej kategórii daňových príjmov sa klasifikujú všetky druhy daní, ktoré sa triedia podľa charakteru základu dane, na ktorý sa daň ukladá, alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok, napr. dovoz, predaj, príjem. V hlavnej kategórii daňových príjmov sa triedia všetky daňové príjmy bez ohľadu na príjemcu dane. V podmienkach územnej samosprávy ide najčastejšie o tieto dane:

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

111001 Zo závislej činnosti

Podiel výnosu dane, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

120 Dane z majetku

121 Daň z nehnuteľností

121001 Z pozemkov

121002 Zo stavieb

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

130 Dane za tovary a služby

133 Dane za špecifické služby

133001 Za psa

133003 Za nevýherné hracie prístroje

133004 Za predajné automaty

133005 Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

133006 Za ubytovanie

133012 Za užívanie verejného priestranstva

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Patrí sem aj poplatok za uloženie odpadu.

133014 Za jadrové zariadenia

Za umiestnenie jadrového zariadenia.

133015 Za rozvoj

Samostatne sa tu triedi miestny poplatok za rozvoj podľa osobitného predpisu, ktorý je príjmom rozpočtu obcí.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

V hlavnej kategórii nedaňových príjmov sa klasifikujú všetky druhy príjmov, ktoré sa triedia podľa obsahu a charakteru, v podmienkach územnej samosprávy ide najmä o:

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Kategória obsahuje také príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania. Môžu mať napr. podobu dividend, odvodov zo zisku, úhrad za vydobyté nerasty, nájomného z prenajatých pozemkov. Táto kategória nezahŕňa príjmy pochádzajúce z predaja majetku alebo zo splácania hodnoty majetku alebo pôžičky.

211 Príjmy z podnikania

211003 Dividendy

211004 Iné príjmy z podnikania

Napr. odvod zo zisku v prípade, že obec a VÚC vykonáva podnikateľskú činnosť alebo využíva svoj majetok na podnikanie.

212 Príjmy z vlastníctva

212002 Z prenajatých pozemkov

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

221 Administratívne poplatky

222 Pokuty, penále a iné sankcie

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja

spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami.

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

223002 Za školy a školské zariadenia

Triedia sa tu príspevky prijaté od rodičov a iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými školskými predpismi v školách a školských zariadeniach. Patrí sem aj školné a zápisné v jazykových školách.

223003 Za stravné

Vrátane stravovacích služieb.

223004 Za prebytočný hnuteľný majetok

229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

230 Kapitálové príjmy

Patria sem príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý spĺňa kritériá hmotného a nehmotného majetku, a tiež príjem z predaja drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku, o ktorom sa organizácia rozhodla účtovať ako o dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku, ktorý sa obstaráva z kapitálových výdavkov.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio

Patria sem príjmy z úverov a pôžičiek, z vkladov, z termínovaných vkladov, z návratných finančných výpomocí.

290 Iné nedaňové príjmy

Patria sem vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky, ostatné príjmy napr. z náhrad z poistného plnenia, zo zmluvného alebo zákonného poistenia, z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier a z dobropisov (ak nie je prípustné vzájomné započítavanie príjmov a výdavkov; napr. za noviny, časopisy, knihy, telefóny, elektrinu, plyn a z nájomného), z vratiek, z refundácie a iné príjmy.

300 GRANTY A TRANSFERY

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré ich darca alebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu - ani prospech, ani službu alebo tovar ako odplatu. Môžu byť poskytnuté vo forme finančnej, naturálnej alebo práva. Keďže finančná hodnota grantov vo forme naturálnej a práva nie je príjemcovi známa, nie je možné ich vykázať vo finančnom vyjadrení, avšak príjemcovia sú povinní vo svojich návrhoch rozpočtov uviesť prijatie takýchto grantov.

Granty a transfery môžu byť:

310 Tuzemské bežné granty a transfery

311 Granty

Patria sem všetky prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov, napr. na rozvoj kultúrny, životného prostredia, sociálnej sféry, zdravotníctva, školstva, katastra nehnuteľností, výskum a vývoj, projekty Európskej únie, na obranu a bezpečnosť, na zmiernenie škôd spôsobených živelnými pohromami, na ochranu pred požiarmi, spoločný obecný úrad alebo združenie obcí.

312 Transfery v rámci verejnej správy

Patria sem všetky prijaté transfery zo štátneho rozpočtu, transfery na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, transfery zo štátneho účelového fondu, z rozpočtu obce, z rozpočtu VÚC, ako aj od ostatných subjektov verejnej správy.

Triedia sa tu prostriedky Európskej únie, ktoré sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu a finančné prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ poskytnuté platobnou jednotkou.

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Patria sem všetky prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov. Kapitálové granty zahŕňajú dobrovoľné príspevky poskytnuté na obstaranie buď kúpou existujúcich, alebo výstavbou nových kapitálových aktív.

321 Granty

322 Transfery v rámci verejnej správy

Patria sem všetky prijaté transfery zo štátneho rozpočtu, transfery na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, transfery zo štátneho účelového fondu, z rozpočtu obce, z rozpočtu VÚC ako aj od ostatných subjektov verejnej správy.

VÝDAVKY

Výdavky sa delia na dve hlavné kategórie ‒ na bežné výdavky a kapitálové výdavky.

600 BEŽNÉ VÝDAVKY

Táto hlavná kategória zahŕňa platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby, napr. cestovné náhrady, energie, materiál,

dopravné, údržbu a opravy, nájomné. Triedia sa tu bežné výdavky na nákup materiálu a súvisiacich miezd aj pri obstarávaní dlhodobého majetku vo vlastnej réžii. Rovnako sem patria výdavky na opravy a udržiavanie majetku. Patria sem i bežné transfery právnickým osobám tuzemským, zahraničným a jednotlivcom, poskytované napr. vo forme dávok, dotácií, príspevkov, členského.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Do tejto kategórie patria všetky plnenia fyzickým osobám v pracovnom pomere, v služobnom pomere a v štátnozamestnaneckom pomere (vrátane zamestnancov zahraničnej služby) a za výkon verejných funkcií uhradzované podľa príslušných predpisov.

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Patria sem mzdy; tarifný plat a platová tarifa vrátane ich zvýšení za prax, funkčný plat; náhrada za dovolenku a pod., vyrovnanie do výšky platovej tarify podľa toho istého zákona bez príplatkov, odmien a náhrad klasifikovaných pod položkou 613.

612 Príplatky

Ide o príplatky vyplácané podľa príslušných platných predpisov, napr. osobný príplatok, ako aj riadiaci príplatok, príplatok za zastupovanie, za výkon činnosti mentora, príplatok za prácu nadčas, príplatok za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo atď.

613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť

614 Odmeny

Podľa príslušných platných predpisov.

615 Ostatné osobné vyrovnania

Tu klasifikované výdavky nevstupujú do základu pre výpočet priemernej mesačnej mzdy. Patria sem paušálne náhrady

podľa osobitných zákonov a zahraničný príspevok podľa osobitných zákonov.

616 Doplatok k platu a ďalší plat

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Patria sem výdavky na platby do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, do ostatných zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, na nemocenské poistenie, na starobné poistenie, na úrazové poistenie, na invalidné poistenie, na poistenie v nezamestnanosti a na iné zákonné alebo dobrovoľné poistenie.

630 Tovary a služby

Táto kategória zahŕňa platby za tovary a služby. Podľa obsahu a charakteru sa tieto platby delia do jednotlivých položiek a podpoložiek.

631 Cestovné náhrady

Výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov v pracovnom, služobnom a v štátnozamestnaneckom pomere (vykonané cesty musia spĺňať podmienky pracovnej cesty a služobnej cesty v zmysle platných predpisov).

632 Energie, voda a komunikácie

Výdavky na všetky druhy energií, poštových služieb a telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry.

633 Materiál

Výdavky napr. na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, na všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, potraviny, softvér (výdavky na obstaranie softvéru vrátane výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru, ak nespĺňa kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku z kapitálových výdavkov; nepatrí sem obstaranie drobného nehmotného majetku, ktorý sa na základe rozhodnutia organizácie účtuje ako dlhodobý nehmotný majetok v súlade s platnými postupmi účtovania a organizácia ho financuje z kapitálových výdavkov), licencie a komunikačná infraštruktúra.

Na tejto položke sa triedia aj reprezentačné výdavky charakteru materiálu (napr. káva, minerálka, čaj, kvety a dary poskytnuté v súvislosti s reprezentačnými účelmi).

634 Dopravné

Výdavky na dopravu ľudí a tovaru za prevádzkovým účelom vrátane služobných a prenajatých dopravných prostriedkov. Obsahuje náklady na palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, povinné zmluvné a havarijné poistenie, diaľničné známky, diaľničné poplatky, parkovacie karty, parkovné, zelené karty, kreditné karty, letiskové poplatky, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre vodičov, mechanikov a pod. a tiež výdavky na servis, údržbu a všetky druhy opráv služobných dopravných prostriedkov vrátane pracovného náradia a materiálu.

Patria sem aj výdavky na prepravu nesúvisiace s nákupom tovarov, napr. všetky výdavky spojené s dopravou žiakov pri lyžiarskych kurzoch, školských exkurziách a do škôl v prírode, výdavky pri absolvovaní povinných praxí a pri exkurziách, zabezpečenie prepravy osôb taxislužbou alebo iným dodávateľom prepravnej služby, odvoz surovín do zberu, preprava prístroja do opravy a pod.

635 Rutinná a štandardná údržba

Výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku

(napr. budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho vybavenia, softvéru, komunikačnej infraštruktúry) s výnimkou

opráv a údržby dopravných prostriedkov.

636 Nájomné za nájom

Platby za prenájom nehnuteľných a hnuteľných vecí. Pri prenájme nehnuteľných vecí príslušné podpoložky slúžia i pre nájomné za časť budov (priestorov). Triedia sa tu platby za nájom výpočtovej techniky, softvéru a komunikačnej infraštruktúry.

637 Služby

Výdavky na školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá, konkurzy a súťaže, propagáciu, reklamu a inzerciu. Patria sem najmä výdavky na všeobecné služby vykonávané dodávateľským spôsobom, výdavky na cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom, na štúdie, expertízy, posudky, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu a iné výdavky, ktoré sa triedia pod služby (odmeny a príspevky napr. poslancom obecných zastupiteľstiev a poslancom zastupiteľstiev vyšších územných celkov a členom samosprávnych orgánov, vrátane odmien ďalších členov komisií obecného zastupiteľstva, členom komisií vyšších územných celkov, matrikárkam, sobášiacim, odmeny podľa autorského zákona, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, zálohy na projekty Európskej únie, dane, reprezentačné výdavky, napr. výdavky na reprezentačné účely zabezpečované prostredníctvom catteringovej spoločnosti, resp. reštauračným zariadením, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí za ubytovanie, dopravu, tlmočenie a za vstupné na kultúrny program a kultúrne podujatie.

640 Bežné transfery

Transferové platby sú výdavky uskutočňované bez toho, aby za tieto platby ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary (jednostranné platby). Transferová platba všeobecného charakteru určená na rôzne alebo neurčité (neurčené) ciele sa vždy považuje za bežný transfer.

Transfery sa triedia podľa príjemcu alebo druhu poskytovanej platby.

Transfer môže byť len finančný vo forme príspevkov, dotácií a iných finančných vzťahov.

641 Transfery v rámci verejnej správy

V tejto položke ide v podmienkach územnej samosprávy najmä o transfery príspevkovej organizácii, obci, okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (napr. na zriadenie spoločného obecného úradu ‒ § 20a zákona o obecnom zriadení), VÚC okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ostatným subjektom verejnej správy, dopravným podnikom – subjektom verejnej správy v zakladateľskej pôsobnosti miest na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Zahŕňajú sa sem platby napr. vo forme príspevkov, dávok, dôchodkov, odstupného, členského, štipendií jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vrátane medzinárodných so sídlom v SR.

V tejto položke ide v podmienkach územnej samosprávy najmä o transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu, neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby, cirkevnej škole a cirkevným školským zariadeniam, súkromnej škole a súkromným školským zariadeniam, cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite, nefinančnej právnickej osobe, napr. regionálnym a euroregionálnym rozvojovým agentúram a združeniam na rozvojové regionálne projekty, za obecné byty a nebytové priestory.

Patria sem aj členské príspevky za členstvo v záujmových a iných združeniach v tuzemsku a príspevky jednotlivcom, ako napr. ocenenie za zásluhy pri osobnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach, čestnému občanovi mesta, novonarodeným deťom pri uvítaní do života a pod.

Do tejto položky sa zahŕňa aj odstupné a odchodné v zmysle príslušných zákonov.

644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Bežné platby vo forme úrokových rozdielov, grantov alebo iných platieb vykonaných priamo cez rozpočtové účty na podporu obchodných aktivít príjemcov a transfery príspevkovým organizáciám mimo verejnej správy.

Ide o transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC, fyzickej osobe – podnikateľovi, príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky a iné.

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom

Patrí sem splácanie samotných úrokov napr. z úverov a poplatkov súvisiacich s úvermi, napr. manipulačné poplatky a pod. Triedia sa tu aj výdavky súvisiace s finančným prenájmom.

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Táto hlavná kategória zahŕňa výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov.

Patria sem aj výdavky na obstaranie hmotného majetku, napr.:

- pozemkov, budov a stavieb, umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovov, ktoré sú hmotným majetkom bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pokiaľ nie sú finančnými investíciami,

- samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok, napr. interiérové vybavenie, kancelárske stroje, prístroje, zariadenia, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky,

- pestovateľských celkov trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, základných stád, ťažných zvierat, koní a iný majetok, napr. otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk a skládok odpadov, technické rekultivácie (ako sú terénne úpravy, odstránenie následkov vodnej erózie, zdevastovania pôdy po stavebnej činnosti atď.).

Ďalej sa tu rozpočtujú výdavky na obstaranie nehmotného majetku, pričom nehmotným majetkom je dlhodobý nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok.

Z kapitálových výdavkov sa uhrádza aj nákup drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku, ktorého obstarávacia cena sa rovná alebo je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom (zákonom o dani z príjmov) pre hmotný a nehmotný majetok, ak sú prevádzkovo technické funkcie alebo doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a organizácia sa rozhodla účtovať o ňom ako o dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku v súlade s platnými postupmi účtovania.

Do kapitálových výdavkov nepatria výdavky na obstaranie drobného hmotného a drobného nehmotného majetku, pri ktorom sa náklady na jeho obstaranie hradia z bežných výdavkov. Ďalej sem nepatria výdavky na zmluvné pokuty a úroky z omeškania, prípadne iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s investičnou výstavbou, ako aj


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: