Input:

Čerpanie sociálneho fondu v roku 2019

14.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.1.3 Čerpanie sociálneho fondu v roku 2019

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Uvedený príspevok sa svojím charakterom radí do oblasti personálno-ekonomických článkov a jeho zámerom je poukázať na časté používanie sociálneho fondu v praxi na frekventované účely (smerované zamestnancom).

Ako za v roku 2019 menil zákon o sociálnom fonde?

Jediná zmena zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov bola s účinnosťou od 1. januára 2019 doplnená v ustanovení § 7 zákona v písm. od e) po písm. j). Uvedený paragraf taxatívne vymenúva možnosti použitia sociálneho fondu (prostriedkov sociálneho fondu a jeho zostatku). Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na:

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,

b) dopravu do zamestnania a späť,

c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach,

d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,

e) rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,

f) zdravotnú starostlivosť,

g) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,

h) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu,

i) servisné poukážky alebo na tovary a služby dodávané alebo poskytované registrovaným sociálnym podnikom a

j) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Rekreačným príspevkov sa budem venovať nižšie a je potrebné uviesť, že súčasťou nároku zo sociálneho fondu, ak je to upravené interne a dohodnuté u zamestnávateľa, je poskytovanie sociálnych pôžičiek alebo výpomocí. Táto výpomoc môže byť:

  1. návratná,
  2. nenávratná,
  3. s povinným zúčtovaním účelu použitia prostriedkov výpomoci/pôžičky,
  4. bez povinného zúčtovania účelu použitia prostriedkov výpomoci/pôžičky alebo prípadne
  5. s priznaním úroku alebo bez priznania úroku.

Čo všetko môže ovplyvniť sociálny fond zamestnávateľa?

Následne vyberám dve aktuálne témy, ktoré rozhodne môžu ovplyvniť čerpanie sociálneho fondu v roku 2019.

Rekreačný príspevok

Jedným z aktuálnych a diskutovaných príspevkov je povinný príspevok na rekreáciu v prípade, ak zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov v rámci roka v pracovnom pomere (mimo osôb pracujúcich na základe mimo pracovného pomeru - dohody o vykonaní práce, či dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študenta). Takýto nárok priniesla novelizácia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov s účinnosťou od roku 2019.

Nová nezdaniteľná časť základu dane pre zamestnancov – kúpeľníctvo a príspevok

Daňová úľava je určená pre zamestnancov, ale aj živnostníkov na služby v kúpeľných zariadeniach, ktoré neprepláca zdravotná poisťovňa. Ide o služby za ubytovanie, stravovanie a procedúry, pričom dĺžka pobytu nezohráva žiadnu úlohu. Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpele si môžete uplatniť aj na manželku/manžela a deti, najviac do výšky 50 € za každého z nich.

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov, pričom ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba (v zmysle ustanovenia § 11 ods. 14 ZDP). Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo si daňovník môže uplatniť iba raz ročne. Je potrebné spomenúť, že kúpeľné zariadenia a samotné kúpele musia byť využité na Slovensku a zároveň musia mať štatutár kúpeľov/kúpeľného zariadenia v nadväznosti na osobitný predpis, ktorých klasifikuje ubytovacie a kúpeľné zariadenia.

Dodatok:

Cestovné náhrady pre rok 2019 sú nasledovné:

5 - 12 hodín 12 - 18 hodín nad 18 hodín 
4,80 €  7,10 €  10,90 €  

Uvedené môže ovplyvniť aj nárok na priznanie vyššieho stravného (doplatku zamestnávateľa i zamestnanca) pre účely navýšenia hodnoty stravných lístkov (napríklad zo sumy 3 € na 3,80 € a podobne).

Nižšie uvádzam základné zásady čerpania sociálneho fondu pre zamestnancov ako súčasť interného aktu alebo kolektívnej zmluvy.

Predmetné vzorové zásady (uvedené nižšie) upravujú použitie, podmienky čerpania, rozpočet a zásady hospodárenia s prostriedkami sociálneho fondu. Nevyčerpané finančné prostriedky SF v danom roku prechádzajú do nasledujúceho roku. Čerpanie sociálneho fondu je podmienené požiadaním zo strany zamestnanca pri preukázaní uvedeného nároku/zámeru, okrem prípadov, kedy vznikne nárok zamestnancovi automaticky (bez žiadosti). Podmienkou použitia a čerpania prostriedkov zo


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: